Obowiązek, jaki kodeks spółek handlowych (k.s.h.) nakłada na spółkę w związku z osiągnięciem pozycji dominującej (w rozumieniu art. 4 par. 1 pkt 4 k.s.h.) w innej spółce, ma na celu ujawnienie powiązań, a także zapewnienie przejrzystości stosunków między spółką dominującą a spółką zależną.

Obowiązek ten polega na zawiadomieniu spółki kapitałowej zależnej o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od powstania tego stosunku (art. 6 par. 1 k.s.h.). Zawiadomienie nie wymaga szczególnej formy, może być dokonane nawet ustnie. Jednakże – z uwagi na kwestie dowodowe – powinno być dokonanie w formie pisemnej oraz doręczone spółce w sposób, który umożliwia identyfikację daty złożenia. Powinno być ono skierowane do spółki zależnej, na ręce osób uprawnionych do jej reprezentowania, a zatem co do zasady – członków zarządu (art. 201 par. 1 oraz art. 368 par. 1 k.s.h.).

Jeżeli zawiadomienie nie zostanie dokonane w terminie, zawieszeniu ulega prawo głosu z udziałów (akcji) spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33 proc. kapitału zakładowego spółki zależnej (art. 6 par. 1 k.s.h.). Skutek zawieszenia następuje z mocy prawa i trwa do chwili dopełnienia obowiązków notyfikacyjnych. Z dniem następującym po dniu dokonania notyfikacji zawieszenie wykonywania prawa głosu ustaje.

Jeżeli mimo naruszenia obowiązków notyfikacyjnych wspólnik (akcjonariusz) objęty sankcją z art. 6 par. 1 k.s.h. brał udział w głosowaniu nad uchwałą zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) i doszło do jej powzięcia, to uchwała ta jest nieważna, chyba że spełnia wymogi quorum i większości głosów także bez uwzględnienia głosów nieważnych, czyli oddanych mimo ustawowego zawieszenia prawa głosu. Uchwała taka może zostać zakwestionowana w trybie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały (art. 252 par. 1 k.s.h. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz art. 425 par. 1 k.s.h. w przypadku spółki akcyjnej).

dr hab. Katarzyna Bilewska

adwokat Of Counsel w Kancelarii Salans