Sposoby zrestrukturyzowania zobowiązań upadłego

Aby zrestrukturyzować zobowiązania upadłego najczęściej:

● odracza się wykonanie jego zobowiązań

● rozkłada spłatę długów na raty

● zmniejsza sumę długów

● dokonuje konwersji wierzytelności na udziały lub akcje

● zmienia się, zamienia lub uchyla prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność

Wierzytelności nieobjęte układem

Z układu są wyłączone należności alimentacyjne, renty z tytułu odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, a także z tytułu zmiany uprawnień objętych prawem dożywocia na dożywotnią rentę. Wyłączone są też roszczenia o wydanie mienia nienależącego do majątku upadłego, należności ze stosunku pracy, wierzytelności zabezpieczone na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub skarbowym, bądź hipoteką morską. Chodzi tutaj o tę część należności, jakie znajdują pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Wierzyciel może jednak wyrazić zgodę na objęcie ich układem nawet ustnie do protokołu z przebiegu zgromadzenia wierzycieli. Powinien to zrobić najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem, w dodatku w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny.