Możliwe sposoby restrukturyzacji

Zaproponowane sposoby restrukturyzacji obejmują w szczególności odroczenie wykonania zobowiązań, co w praktyce oznacza wskazanie nowego terminu ich płatności, a także rozłożenie spłaty długów na raty, a nawet zmniejszenie sumy długów. Chodzi o proporcjonalne umorzenie wszystkich zobowiązań upadłego, przy czym wielkość umorzenia musi być określona w procentach.

Najczęściej w praktyce propozycje układowe wskazują łącznie na trzy sposoby: odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów na raty oraz zmniejszenie sumy zadłużenia.

Jedną z propozycji układowych może być też konwersja wierzytelności na udziały lub akcje, a także zmiana, zamiana lub uchylenie prawa zabezpieczającego określone zadłużenie.

Propozycje układowe mogą przewidywać spłatę wierzytelności z zysku przedsiębiorstwa upadłego. Wtedy powinny określać, jaką jego część należy przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Oprócz tego w warunkach układu należy też wskazać, w jakich częściach wierzyciele poszczególnych kategorii interesu mają uczestniczyć w tym zysku. W dodatku udział wierzycieli należących do poszczególnych kategorii interesów powinien być równy w przypadającej na daną kategorię części zysku.

Zawsze układ obejmuje wierzytelności, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. Natomiast tzw. wierzytelności warunkowe zostaną nim objęte tylko wówczas, gdy warunek został spełniony podczas wykonywania układu. W dodatku warunek powinien zostać określony na liście wierzytelności.

Skutki układu

Zatwierdzony układ wywołuje następujące skutki:

● układ razem z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi podstawę wpisu o zatwierdzeniu układu do księgi wieczystej i rejestru

● układ przewidujący ustanowienie zarządu przymusowego na czas wykonania układu razem z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi tytuł wykonawczy do wprowadzenia zarządcy we władanie majątkiem upadłego

● prawomocnie zatwierdzony układ, który przewiduje konwersję wierzytelności na udziały lub akcje spółki będącej upadłym, zastępuje określone w kodeksie handlowym czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem udziałów lub akcji

● układ razem z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki do Krajowego Rejestru Sądowego

● prawomocne postanowienie o wykonaniu układu stanowi podstawę do wykreślenia z urzędu wpisów dotyczących upadłości w księgach wieczystych i rejestrach.