Uzasadnienie propozycji restrukturyzacji

W propozycjach układowych trzeba wskazać sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego przedsiębiorcy. Można zaproponować w nich nie tylko jeden, lecz nawet kilka sposobów. Propozycje muszą zawierać uzasadnienie.

Uzasadnienie musi być szczegółowe, aby mogło umożliwić sądowi dokonać analizy propozycji i stwierdzić, czy są wykonalne. Musi przede wszystkim zawierać opis stanu przedsiębiorstwa z określeniem jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, prawnej i organizacyjnej oraz analizę sektora rynku, na którym firma działa. Trzeba przy tym uwzględnić pozycję rynkową konkurencji.

Oprócz tego wskazuje się w nim na metody i źródła finansowania wykonania układu z uwzględnieniem przewidywanych wpływów i wydatków w czasie wykonywania układu, a także analizuje poziom i struktury ryzyka. Wskazuje się też na osoby odpowiedzialne za wykonanie układu, podając ich imiona i nazwiska, oraz ocenia alternatywny sposób restrukturyzacji zobowiązań. Uzasadnienie musi zawierać również system zabezpieczenia praw i interesów wierzycieli na czas wykonania układu.

Sędzia komisarz może zezwolić na ograniczenie uzasadnienia, jeżeli uzna, że z uwagi na wielkość i charakter przedsiębiorstwa ustalenie wszystkich tych danych nie jest niezbędne do tego, aby zapewnić prawidłowe wykonanie układu.