Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) skontrolował prawie 100 największych zamówień z I półrocza 2008 r. Ich wartość to ok. 13,2 mld zł. Obowiązkowymi kontrolami objęto dostawy i usługi powyżej 10 mln euro i roboty budowlane powyżej 20 mln euro.

Naruszenia procedur wykryto w 67 postępowaniach. Większość z nich to uchybienia formalne (48 proc.). W 17 postępowaniach (17 proc.) zalecono usunięcie naruszeń. Największe zastrzeżenia UZP miał do postępowania organizowanego przez Komendę Główną Policji na zakup ok. 1,7 tys. furgonów oraz do przetargu ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze na dostawę paliwa. W tych przypadkach zalecono unieważnienie postępowania. Urząd nie stwierdził naruszeń w 33 przypadkach.

Największe kontrakty rządowe zawierano najczęściej po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (56 postępowań) oraz w trybie niekonkurencyjnego zamówienia z wolnej ręki (22 postępowania). Na dalszych miejscach był przetarg ograniczony (15) i negocjacje z ogłoszeniem (5). Po raz pierwszy natrafiano na zastosowanie trybu dialogu konkurencyjnego na zakup śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.