Zagadnienia związane z etyką prowadzenia działalności stanowią jeden z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu. Od tego, w jakim stopniu przestrzegane są zasady i wartości dotyczące postępowania pracowników w firmie, w dużej mierze zależy skuteczność i wizerunek całego programu CSR w firmie. Z obserwacji wynika, że dla przedsiębiorców etyka biznesu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obszarów CSR, zaraz po działaniach charytatywnych.

Niektóre kraje poszły bardzo daleko w kodyfikacji tych zagadnień. Skandale księgowe takich firm jak Enron, WorldCom czy Tyco doprowadziły do ustanowienia w 2002 roku specjalnego prawa w USA o nazwie Sarbanes Oxley Act, które poza zaostrzeniem standardów księgowych nakłada bardzo rygorystyczne procedury przejrzystego i etycznego postępowania na wszystkie spółki notowane na rynku publicznym.

Programy etyczne, jako kompleksowe rozwiązania, powinny dążyć do otrzymania statusu standardów włączonych na stałe w strategię firmy. Dobrze zbudowany program etyczny obejmuje między innymi opracowanie misji, standardów etycznych i zawodowych (kodeks etyki, podręcznik standardów zawodowych). Podstawowym elementem takiego programu jest ustanowienie norm postępowania odnoszących się do zachowań w organizacji w postaci kodeksu etyki. Dobrze zaprojektowany i wdrożony kodeks nie tylko motywuje ludzi do przestrzegania pewnych zasad dobrego obyczaju, ale też pomaga w rozwiązywaniu konfliktów oraz przyspiesza podejmowanie decyzji.

Równie ważnym zagadnieniem jest przestrzeganie ustanowionych zasad, tak by nie pozostały one jedynie martwym zapisem na papierze. Dlatego dużą wagę przywiązuje się do programów kształcenia etycznego oraz stałego monitorowania przestrzegania norm etycznych w organizacji. Dobrym pomysłem wydaje się też utworzenie specjalnego stanowiska ds. etyki oraz systematyczne przeprowadzanie audytu etycznego, który może stanowić punkt wyjścia do ewentualnych usprawnień.

Jednym z bardziej wrażliwych narzędzi wspomagających proces monitorowania zasad etycznych w firmie jest utworzenie tzw. linii etyki (ang. whistleblowing), na którą mogą być zgłaszane wszelkie przypadki naruszenia zasad etycznych, a nawet prawa. Niestety w Polsce tego typu praktyki nadal kojarzą się negatywnie z potępianym donosem. Nie zmienia to faktu, że profesjonalnie przygotowany projekt, który zapewnia pełną anonimowość oraz dokładne sprawdzenie wiarygodności informacji, nie tylko może pomóc wykryć przypadki nieprzestrzegania zasad etycznych, ale działa też prewencyjnie.