Sejm głosował wniosek sejmowej komisji infrastruktury o odrzucenie projektu w całości. Za przyjęciem wniosku było 229 posłów, przeciw - 192, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Celem projektu było zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę mieszkalnych budynków o powierzchni użytkowej do 5 tys. m kw. i wysokości do 12 m.

Regulacja miała również zliberalizować przepisy w zakresie przeznaczania gruntów rolnych na cele inne niż rolnicze czy leśne

Projekt rozszerzał zastosowanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Wprowadzał też zmiany w zasadach przyznawania premii gwarancyjnych dla właścicieli książeczek mieszkaniowych oraz sposobach podziału nieruchomości.