Ryzyko przedsiębiorcy

Wprowadzanie konsumentów w błąd co do rzeczywistej renomy przedsiębiorcy poprzez zamieszczanie odsyłaczy może być potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji. Jest to bowiem każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub choćby zagrożony, w wyniku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji może dochodzić roszczeń zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Roszczeniami niemajątkowymi są: zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie skutków takich działań i złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Do roszczeń majątkowych należą natomiast: naprawienie wyrządzonej szkody, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony, zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego. W stosunku do osoby, która rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o swoim lub innym przedsiębiorstwie, może być również orzeczony areszt lub grzywna. Ściganie może tutaj nastąpić m.in. na wniosek pokrzywdzonego.

Szersza perspektywa

SFX Motor Sports Inc v. Davis

W grudniu 2006 r. sąd w Teksasie wydał wyrok w sprawie Roberta Davisa, który na swojej stronie internetowej zamieszczał bezpośrednie linki do internetowych transmisji z wyścigów motocyklowych. Będące właścicielem praw autorskich do transmisji przedsiębiorstwo SFX Motor Sport pozwało internautę po tym, jak stwierdziło, że jego działania wyrządziły szkodę poprzez ograniczenie prawa do sprzedaży sponsoringu i reklamy na jej stronie. Sąd stwierdził, że Davis przekroczył w tym przypadku ramy dozwolonego użytku utworów.

Gdy jesteś poszkodowany

Czego może domagać się przedsiębiorca poszkodowany przez linking:

● zaniechania niedozwolonych działań,

● złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,

● naprawienia wyrządzonej szkody (na zasadach ogólnych),

● wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści (na zasadach ogólnych),

● zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

● usunięcia skutków niedozwolonych działań.

Słownik

Linking (odsyłanie) – kliknięcie zamieszczonego na stronie www fragmentu tekstu lub obrazu powoduje przekierowanie na inną witrynę

Deeplinking (głębokie odsyłanie) – naciśnięcie linka uruchamia hiperłącze, które wskazuje na określoną podstronę lub obraz (z pominięciem strony głównej lub strony startowej adresata linku).

Podstawa prawna

Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).