W spółce z o.o. doszło do sporu z członkiem zarządu. Kto w takiej sytuacji może reprezentować spółkę?
Tomasz Kański
radca prawny, partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
Zgodnie z ogólną zasadą spółkę reprezentuje zarząd. Od tej zasady istnieją wyjątki wynikające z konieczności uniknięcia konfliktu interesów, który może pojawić się w sytuacjach, gdy spółka ma zawrzeć umowę lub toczyć spór z członkiem zarządu. W takich przypadkach, zgodnie z art. 210 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. Szczególnym rodzajem sporu między spółką a członkiem zarządu może być spór powstały w wyniku zaskarżenia przez członka zarządu uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników. Warto pamiętać, że zarówno zarząd, jak i poszczególni jego członkowie są uprawnieni, zgodnie z art. 250 oraz 252 k.s.h., do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały. W takim przypadku spółka nie może być reprezentowana przez zarząd i zgodnie z art. 253 k.s.h. powinien ją reprezentować pełnomocnik wybrany uchwałą wspólników. Gdy pełnomocnika nie wybrano, sąd powinien wyznaczyć spółce kuratora.
Omawiając kwestie zasad reprezentacji spółki w przypadku zaskarżenia uchwały przez członka zarządu, warto wspomnieć o niedawnym orzeczeniu Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 63/09). Sąd uznał w nim za konieczne reprezentowanie spółki przez pełnomocnika lub kuratora także w przypadku, gdy uchwała wspólników spółki została zaskarżona przez wspólnika, który był także członkiem zarządu tej spółki.
Mimo że zaskarżenie nastąpiło w wyniku wykonywania uprawnień wspólnika, a nie uprawnień członka zarządu (tj. wspólnik będący członkiem zarządu zgłosił do protokołu zgromadzenia sprzeciw wobec uchwały, a następnie – powołując się na swoje uprawnienia wspólnicze – wniósł odpowiednie powództwo o uchylenie uchwały), sąd uznał, że także w takiej sytuacji mamy do czynienia ze sporem między spółką a członkiem zarządu, wobec czego w toku zaistniałego sporu spółka nie może być reprezentowana przez zarząd działający w osobach pozostałych członków zarządu.