W sierpniu zostały zakończone prace Komisji Europejskiej mające na celu uporządkowanie dotychczasowych zasad udzielania pomocy publicznej. W rezultacie podjętych działań Komisja wydała rozporządzenie (nr 800/2008), uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem i przez to niewymagające zatwierdzenia. Jakie zmiany wprowadza ten dokument?
Rozporządzenie to, zwane potocznie rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych lub rozporządzeniem blokowym, integruje i zastępuje dotychczasowe odrębne regulacje prawne zwalniające państwa członkowskie z obowiązku prowadzenia procedury notyfikacji (zatwierdzania) pomocy publicznej przed Komisją. Regulacje te dotyczyły w szczególności: pomocy szkoleniowej, pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców (MSP), pomocy na badania i rozwój dla MSP, pomocy na zatrudnienie oraz pomocy regionalnej.
Rozporządzenie blokowe poza wyłączeniami wprowadziło również dodatkowe zwolnienia z obowiązku zatwierdzania pomocy spełniającej przesłanki wskazane w rozporządzeniu w przypadku udzielania pomocy na ochronę środowiska, pomocy dla dużych przedsiębiorców na badania i rozwój oraz pomocy udzielanej w formie kapitału podwyższonego ryzyka.
Ponadto, w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej oraz pomocy na zatrudnienie dla MSP, zwiększone zostały dotychczasowe podstawowe limity intensywności pomocy publicznej z 15 do 20 proc. kosztów projektu w przypadku małych - oraz z 7,5 do 10 proc. w przypadku średnich przedsiębiorców. Oczywiście - podobnie jak do tej pory - intensywność wsparcia ulega podwyższeniu w zależności od miejsca lokalizacji projektu.
Na mocy rozporządzenia wprowadzono również dodatkowe instrumenty pomocowe wspierające osoby znajdujące się w pozycji mniej uprzywilejowanej na rynku pracy. Kobietom zaproponowano włączenie w koszty kwalifikowane kosztów opieki nad dziećmi oraz rodzicami w związku z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. Zwiększono też intensywność pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym oraz pracownikom znajdującym się w gorszej sytuacji (np. bez stałego zatrudnienia, długotrwale bezrobotnym, w wieku ponad 50 lat).
Poza wprowadzeniem dodatkowych bonusów dla podmiotów znajdujących się w gorszym położeniu na rynku rozporządzenie pogorszyło pozycję niektórych grup przedsiębiorców. O 10 pkt proc. obniżono intensywność wsparcia udzielanego średnim przedsiębiorcom na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz na szkolenia. Stracą również duzi przedsiębiorcy ze względu na obniżenie dopuszczalnych limitów pomocy szkoleniowej (o kolejne 10 pkt proc.).