Przedsiębiorca, który nikogo nie zatrudnia lub nie zatrudnia osób na podstawie umowy o pracę albo spółdzielczej umowy o pracę, może wystąpić z wnioskiem o zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo do jej zawieszenia ma przedsiębiorca, który zatrudnia zleceniodawców, agentów, wykonawców na podstawie umowy o dzieło, uczniów na podstawie umowy o przyuczeniu do zawodu, a także członków rodziny w charakterze osób współpracujących. Ponadto ten przywilej przysługuje firmie działającej w formie spółki prawa handlowego, w której działalność gospodarczą wykonują wyłącznie wspólnicy, partnerzy lub akcjonariusze.

Jeżeli firma prowadzona jest w formie spółki cywilnej, skuteczne zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest możliwe pod warunkiem, że zrobią to wszyscy wspólnicy.

Wyłącznie na wniosek

Działalność gospodarcza może zostać zawieszona wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy o dokonanie wpisu informacji o zawieszeniu. Składając go, przedsiębiorca nie musi uzasadniać swojej decyzji ani uzyskać na nią zgody. Żadna instytucja nie może też zawiesić przedsiębiorcy z urzędu.

We wniosku należy przede wszystkim określić długość okresu zawieszenia – od miesiąca do 24 miesięcy. Przedsiębiorca sam decyduje o tym, na jak długo przerwie działalność.

Dniem, w którym rozpoczyna się zawieszenie działalności, może być dzień złożenia wniosku albo późniejszy, wskazany w nim. Kończy się ono w dniu złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Złożenie tego drugiego wniosku też zależy od dobrej woli przedsiębiorcy, nikt nie może go zmusić do wznowienia zawieszonej działalności. Po upływie terminu wskazanego we wniosku o zawieszeniu działalności nie wznawia się ona automatycznie i nikt nie może tego zrobić z urzędu. Również wniosku o wznowienie prowadzenia działalności nie trzeba uzasadniać ani starać się o jakąkolwiek zgodę.

Wznowienie działalności

Po wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie mógł ją ponownie zawiesić znów na okres od miesiąca do 24 miesięcy. Przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń co do tego, ile razy w ciągu prowadzonej działalności może być ona zawieszona. W dodatku każdy okres zawieszenia może trwać pełne dwa lata.

Może się zdarzyć, że po upływie 24 miesięcy od dnia zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie złoży wniosku o dokonanie wpisu o wznowienie jej. Wtedy w organie ewidencyjnym rozpoczyna się procedura związana z wykreśleniem przedsiębiorcy. Nie następuje ono jednak automatycznie. Najpierw organ ewidencyjny na piśmie wzywa przedsiębiorcę i wyznacza mu dodatkowy 30-dniowy termin na złożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży go w tym dodatkowym terminie, to wtedy działalność gospodarcza zostanie wykreślona z ewidencji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zawiesić prowadzenie firmy.