Przedsiębiorstwa, które najczęściej wypożyczają pracowników, to te, w których występuje wyraźna sezonowość produkcji oraz istnieje konieczność zatrudnienia pracownika o określonych kwalifikacjach, na bardzo krótki okres.
Trudna sytuacja gospodarcza oraz rosnące koszty pracownicze zmuszają pracodawców do szukania alternatywnych form zatrudnienia pracowników. Jedną z nich jest wypożyczenie, czyli leasing pracowniczy, który pozwala na zaoszczędzenie kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem pracowników.

Zysk dla firmy

Dzięki leasingowi pracowniczemu firma nie ponosi też kosztów związanych z ZUS, prowadzeniem dokumentacji personalnej czy administracją pracowników. Cały ciężar tych zobowiązań spoczywa na firmie oferującej usługę leasingu pracowniczego, którą najczęściej jest agencja pracy tymczasowej.
Leasing pracowniczy jest też opłacalny w przypadku zatrudniania obcokrajowców – agencja pracy przejmie bowiem wszystkie obowiązki formalnoprawne związane z wizami i pozwoleniami na pracę tych osób.

Elastyczna struktura

Korzystając z wypożyczonych pracowników, pracodawca może elastycznie dostosowywać strukturę zatrudnienia do potrzeb firmy i w związku z tym minimalizować koszty pracy. Nie ponosi on również kosztów związanych ze zwalnianiem pracowników – takich jak w przypadku umowy o pracę – odprawy czy kosztów związanych z okresami wypowiedzenia.
Leasing może funkcjonować zarówno w firmach małych, jak i w korporacjach zatrudniających tysiące pracowników.
– Z usługi leasingu pracowniczego najczęściej korzystają firmy, w których występuje wyraźna sezonowość produkcji czy usług i w związku z tym istnieje konieczność dostosowania zatrudnienia do potrzeb rynku. Przykładem mogą być tu fabryki i supermarkety, gdzie w okresie świąt znacznie wzrasta potrzeba zatrudnienia większej liczby osób – podaje przykłady Andrzej Korkus z firmy EastWestLink.
Z zatrudniania pracowników leasingowych korzystają także firmy, których pracownicy etatowi nie posiadają odpowiednich zezwoleń do wykonywania pewnych zadań.
Firmy korzystają z leasingu również w przypadku, gdy istnieje konieczność zatrudnienia pracownika o określonych kwalifikacjach, na bardzo krótki okres i który ma wykonać konkretne zadanie (np. tłumacza).
Leasing pracowniczy jest także korzystną usługą dla spółek giełdowych, gdyż wskaźniki zysków są analizowane na podstawie liczby zatrudnionych osób. W tej sytuacji stosowanie leasingu jest jedyną możliwością zatrudnienia niezbędnych pracowników, bez konieczności późniejszej redukcji etatów.
Leasing jest także dobrym rozwiązaniem w sytuacji nieobecności etatowych pracowników, przebywających na zwolnieniach lekarskich czy na urlopach wypoczynkowych.
Leasing pracowniczy normuje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Zgodnie z polskim prawem, aby skorzystać z leasingu wystarczy zwrócić się do agencji pracy tymczasowej i podpisać z nią umowę. Agencja najczęściej zatrudnia pracowników na umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. W przypadku gdy pracownik nie wykonuje pracy w stałych godzinach i pod stałym nadzorem innego pracownika, możliwe jest też zatrudnienie na umowę zlecenie.
Do zadań agencji tymczasowej należy ewidencja czasu pracy wypożyczonego pracownika oraz udzielanie zgody na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy przepracowany miesiąc.Ile to kosztuje

Nie ma jednorodnego cennika usług agencji. Kształtują się one bardzo różnie i uzależnione są przede wszystkim od poziomu zaawansowania i zakresu usługi, czasu trwania umowy, regionu, a np. w przypadku usługi rekrutacji i selekcji czy pracy tymczasowej olbrzymi wpływ na marżę agencji ma wpływ m.in. liczba pracowników, których agencja ma firmie zapewnić, ich kwalifikacje i umiejętności, ich dostępność w danej lokalizacji, rodzaj i zakres wykonywanej pracy. Wynagrodzenie najczęściej jest kalkulowane na podstawie stawki procentowej analogicznego wynagrodzenia pracownika firmy.

Jak wybrać agencję

– Posiadanie przez agencje certyfikatu i aktualnego wpisu w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia jest absolutnie podstawowym, lecz niewystarczającym wymogiem do sprawdzenia wiarygodności takiej firmy, gdyż procedura uzyskiwania certyfikatu jest bardzo prosta i łatwo dostępna – ostrzega Monika Ulatowska, dyrektor operacyjny Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.
Dlatego należy zapoznać się dodatkowo z listą referencyjną dotychczasowych klientów agencji i ich opinią oraz z informacjami na temat danej agencji dostępnymi na jej stronie internetowej oraz w mediach. Dobrze jest też zwrócić szczególną uwagę na warunki współpracy, tj. przejrzystość procedur i zapisów w umowach z agencją, terminy i zasady realizacji usługi, cenę i zakres usług agencji, elastyczność agencji w zakresie przygotowania ofert, dostępność przedstawicielstwa agencji, kwalifikacje jej pracowników.
Rynek pracy tymczasowej
Blisko 14 proc. firm na świecie wiąże z tą formą zatrudnienia swoje strategiczne cele. W Hiszpanii wypożyczani pracownicy stanowią ok. 30 proc. ogółu zatrudnionych, a w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych odpowiednio 5 i 2 proc. Najpoważniejszym problemem z tego typu personelem – szczególnie najmniej wykwalifikowanym – jest jednak niewystarczające zaangażowanie tych osób w pracę oraz niezidentyfikowanie się z celami pracodawcy.
Ważne
Wypożyczony z agencji pracownik może wykonywać pracę na rzecz firmy najwyżej przez 12 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy. Wyjątkowo, gdy zastępuje on nieobecnego pracownika, może pracować dla danej firmy przez 36 miesięcy.