W ciągu roku banki i inne instytucje obowiązane muszą przeprowadzić w stosunku do dotychczasowych klientów ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Zmieniona ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu nałożyła na instytucje obowiązane w stosunku do dotychczasowych klientów obowiązek ocenienia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Będą one musiały przy tym uwzględnić rodzaj klienta, stosunki gospodarcze, produkty i transakcje związane z wykonywanymi przez siebie zleceniami lub dyspozycjami klienta. Obowiązek oceny ryzyka na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy spoczywa między innymi na bankach, instytucjach pieniądza elektronicznego, funduszach inwestycyjnych i towarzystwach funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, notariuszach, prowadzących kantory, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz niektórych przedsiębiorcach.
Oprócz tego dodatkowego obowiązku nałożonego na instytucje obowiązane, będą one nadal na bieżąco stosowały wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego, które polegają między innymi na uzyskiwaniu informacji i prowadzeniu monitoringu. Informacje dotyczą celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych. Natomiast bieżący monitoring odnosi się do stosunków gospodarczych z klientem i dotyczyć będzie przeprowadzanych transakcji pod kątem czy są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie i profilu jego działalności oraz ryzykiem. W miarę możliwości badane mogą być także źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz na bieżąco aktualizowane posiadane dokumenty i informacje.
Podstawa prawna
Art. 17 ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1317).