"W kolejnych latach następować będzie systematyczna odbudowa popytu"

NBP przewiduje, że w kolejnych latach następować będzie systematyczna odbudowa popytu. Na jego wzrost znaczny wpływ będzie miał przyrost zapasów, których poziom został silnie zredukowany przez przedsiębiorstwa pod koniec ubiegłego i w I połowie 2009 r. Popyt będzie stymulowany przez napływ środków z funduszy strukturalnych UE i powiązaną z nimi wysoką dynamikę inwestycji publicznych. W 2011 r. wzrost popytu krajowego w coraz większym stopniu będzie związany z poprawą popytu konsumpcyjnego i rosnącą aktywnością inwestycyjną sektora prywatnego.

Bank przewiduje ponadto, że od początku 2010 r. złoty zacznie się osłabiać. "Pogorszenie salda obrotów bieżących i kapitałowych oraz wzrost ryzyka fiskalnego związanego z utrzymującym się wysokim deficytem budżetowym oraz szybkim narastaniem długu publicznego przełożą się na deprecjację nominalnego kursu złotego od początku 2010 r." - napisano w raporcie. "Aprecjacja złotego w krótkim horyzoncie projekcji i jej odwrócenie w 2010 r. przełożą się z opóźnieniem początkowo na obniżenie, a następnie na podniesienie cen importu" - wyjaśnia NBP.

"Wysokie ryzyko" związane z finansowaniem deficytu sektora finansów publicznych

NPB zwraca uwagę na utrzymujące się "wysokie ryzyko" związane z finansowaniem deficytu sektora finansów publicznych. "Ryzyko to jest wzmacniane przez możliwość realizacji niższych od założonych w projekcie ustawy budżetowej przychodów z prywatyzacji oraz podniesienia kosztów finansowania deficytu" - ostrzega NBP. Wskazuje ponadto na "niepewność co do skali wykorzystania środków z Unii Europejskiej zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny".

Według projektu ustawy budżetowej na 2010 r. zatrudnienie w gospodarce spadnie o 1 proc., PKB wzrośnie o 1,2 proc., inflacja średnioroczna wyniesie 1 proc., realny wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniesie 1 proc., a wzrost spożycia ogółem - 1,2 proc.

Rząd przewiduje, że w 2011 r. PKB wzrośnie o 2,8 proc., w 2012 r. - 3 proc., a w 2013 r. - 3,4 proc. Średnioroczna inflacja ma wynieść w 2011 r. 1,8 proc., w 2012 r. - 2,3 proc., a w 2013 r. - 2,5 proc. Natomiast stopa bezrobocia osiągnie w 2011 r. 12,5 proc., w 2012 r. - 11,4 proc., a w 2013 r. - 9,9 proc.