Elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie, należąca do Grupy Energa, będzie świadczyć usługi regulacyjne na rzecz Krajowego Systemu Energetycznego, co zapewni jego większą stabilność na północy kraju.
W trakcie trwania umowy jednostki wytwórcze elektrowni będą w wyłącznej dyspozycji Operatora Systemu Przesyłowego, co oznacza, że uruchamiane będą na jego żądanie i zgodnie z jego potrzebami.
– Elektrownie szczytowo-pompowe mają zdolność do szybkich zmian trybu pracy oraz zmian obciążenia, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla operatora, który wykorzystuje je do regulacji częstotliwości i mocy w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE). Dlatego elektrownie te, będąc ważnym narzędziem regulacyjnym, przyczyniają się do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa sieci – wyjaśnia Andrzej Tersa, prezes spółki Energa Elektrownie Straszyn.

Konieczna modernizacja

Energa, w ramach umowy z PSE Operatorem, zobowiązana jest przeprowadzić modernizację liczącej już prawie 40 lat elektrowni. Modernizacja kosztować będzie 175 milionów złotych i potrwa do 2012 roku. W tym czasie elektrownia nie przestanie świadczenia usług regulacyjnych systemowych, zmniejszy się jedynie wielkość mocy regulacyjnych w poszczególnych etapach modernizacji. W efekcie tych prac elektrownia zyska nowy układ przepływowy wraz z turbinami, zmodernizowane zostaną generatory, obwody pierwotne i wtórne elektryczne, instalacje towarzyszące. Wyremontowane zostaną układy wody technicznej i sprężonego powietrza, urządzenia komory wlotowej i rurociągi derywacyjne. Elektrownia otrzyma nowy układ sterowania i nadzoru oraz nowy system diagnostyki stanu maszyn.Projekt Energa Hydro

Elektrownia w Żydowie (woj. zachodniopomorskie) wybudowana została w latach 1964–1971, jej konstrukcja oparta jest na dwóch naturalnych jeziorach: Kamiennym i Kwiecko, położonymi blisko siebie i mającymi znaczną (około 80 metrów) różnicę poziomów lustra wody. W ciągu sekundy na łopatki turbin kierowanych jest 240 metrów sześciennych wody, dzięki czemu elektrownia może osiągać moc 156 MW w generacji, a w pracy pompowej może pobierać moc około 128 MW. Planowana modernizacja elektrowni poprawi sprawność zarówno pompowania, jak i generacji, a w efekcie – sprawność cyklu.

Źródła odnawialne

Największy impuls inwestycyjny w energetykę odnawialną zapoczątkowała Strategia Rozwoju Grupy Energa na lata 2009–2015. Zakłada ona intensywny rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej odnawialno-gazowej, czyli elektrowni biogazowych, elektrowni opalanych biomasą, farm wiatrowych oraz lokalnych elektrowni wodnych. Z ok. 30-procentowym udziałem w rynku Grupa Energa jest krajowym liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Podstawą tej produkcji jest 45 własnych elektrowni wodnych, z których większość znajduje się na Pomorzu, a ich łączna moc przekracza 355 MW. Energa współpracuje też z lokalnymi wytwórcami energii odnawialnej, od których – zgodnie z wymogami obowiązującego prawa – odkupuje energię elektryczną.
Według Agencji Rynku Energii spośród wszystkich spółek obrotu energią tylko Energa wykazała największy udział w zakresie wypełnienia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia dla energii ze źródeł odnawialnych, przekraczając nawet ustawowy obowiązek. Ponadto w Grupie Energa udział energii zakupionej z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych był zdecydowanie najwyższy.
175 mln zł będzie kosztować modernizacja elektrowni w Żydowie