Choć banki zazwyczaj zachęcają swoich klientów-przedsiębiorców do skorzystania z kredytu odnawialnego wizją uproszczonych procedur, to w praktyce trzeba mieć na uwadze okoliczności wskazane powyżej. Tak więc zazwyczaj przedsiębiorca ubiegający się o taki kredyt musi mieć zdolność kredytową. By ją udokumentować, będzie musiał przedstawić zarówno dokumenty prywatne, jak i zaświadczające o finansach firmy.

Podobnie jak w przypadku konsumenckich kredytów odnawialnych, zazwyczaj po upływie roku, umowa jest automatycznie odnawiana. O ile przedsiębiorca-kredytobiorca terminowo regulował należności, nie obniżył znacząco wpływów na rachunek i nie dopuścił np. do niedozwolonego debetu. Praktycznie więc przedsiębiorca uzyskuje stały dostęp do linii kredytowej, z której może dość elastycznie korzystać w miarę potrzeb. Ma więc prawo sięgać po przyznane środki dla poprawy płynności. Może też jednak kredyt ten potraktować jak klasyczny kredyt inwestycyjny. Z tym że zazwyczaj roczny, chyba że umowa przewiduje automatyczne odnowienie się linii, bez konieczności spłaty całej pożyczonej kwoty po upływie roku. Wówczas może to być kredyt wieloletni. W jednym i drugim przypadku w okresie kredytowania może ograniczyć się do spłaty w trybie miesięcznym odsetek.

W ofercie banków najbardziej rozbudowaną grupę produktów kredytowych stanowią kredyty krótkoterminowe. Zwane są także obrotowymi i służą zaspokojeniu bieżących potrzeb, wspierają cash flow, czyli zapewniają przedsiębiorcy płynność, gdy wydatki na zakup usług i towarów potrzebnych do bieżącej działalności są w pewnym okresie wyższe od napływających w tym czasie należności za sprzedane towary i usługi, albo gdy odbiorcy tych towarów i usług zwlekają z płatnościami.

Kredyty obrotowe

W przypadku kredytów krótkoterminowych mamy do czynienia ze sporym zróżnicowaniem. Znaczna ich część wiąże się bezpośrednio z rachunkiem bieżącym prowadzonym przez dany bank dla przedsiębiorcy chcącego korzystać z takiego kredytu. Może też wiązać się z umową o charakterze rachunku rozliczeniowego zbliżonego do indywidualnego ROR-u, wśród których, jak już o tym była wyżej mowa, znajdują się także produkty kredytowe typu linia kredytowa, kredyt odnawialny itp.

Niektóre banki oferują takie kredyty przedsiębiorcom obcym, a więc takim, którzy nie mają ani specjalnego rachunku biznesowego, ani nawet rachunku bieżącego w tym banku.

Pewnym rodzajem kredytów obrotowych są kredyty płatnicze. Jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są one na regulowanie bieżących płatności.

Kredyt płatniczy w rachunku bieżącym może być udzielony w złotych lub w walutach obcych na okres do 12 miesięcy. Tym jednak różni się od omówionej wcześniej formy kredytu, że jego wysokość nie może przekroczyć w zasadzie wielkości odpowiadającej równowartości przeciętnych dziennych wpływów na rachunek bieżący klienta lub np. jak to jest w jednym z banków – wpływów pięciodniowych, z ostatnich trzech miesięcy.

Niekiedy banki oferują małym i średnim firmom kredyty średnio- i długoterminowe w rachunku bieżącym. Do tej kategorii należą kredyty udzielane na dłużej niż 12 miesięcy. Na przykład kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jednego z banków ma na celu finansowanie niedoboru kapitału obrotowego, ale przewidziany okres kredytowania może wynosić: kredyt złotowy do trzech lat, kredyt dewizowy standardowo do 12 miesięcy. Kredyt udzielany bowiem może być w złotych oraz w dolarach, euro, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich. Klient może wykorzystać kredyt bezgotówkowo, w transzach lub jednorazowo pod dokumenty płatnicze. Spłata kapitału może następować jednorazowo lub w ratach. Natomiast odsetki płatne są bądź miesięcznie, bądź kwartalnie.

KONTO DLA LEKARZA I ADWOKATA

Wiele banków preferuje określone grupy przedsiębiorców. Dotyczy to zwłaszcza firm działających w branży medycznej, prawnej i w ogóle dziedzin, w których osoby uprawiające tzw. wolne zawody funkcjonują jako przedsiębiorcy. Jeśli firma kwalifikuje się do którejś w tych branż, warto założyć pakietowy rachunek firmowy w banku, który jest skłonny preferować ten rodzaj przedsiębiorczości.