Dwa konta w jednym banku

Konto firmowe najlepiej jest założyć w banku, który oferuje dużo produktów kredytowych, w tym dla swoich klientów, na warunkach preferencyjnych, oraz w którym mamy także konto osobiste. Ta druga okoliczność jest ważna z dwóch względów. Po pierwsze, takie rozwiązanie ułatwia (czasem też obniża koszt) przepływ między rachunkami, co w przypadku małych firm osób fizycznych jest na porządku dziennym. Po drugie, ułatwi kredytowe pertraktacje z bankiem, zwłaszcza w zakresie ustalania zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

Trzeba bowiem mieć na uwadze, że bank, w którym przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna ubiega się o kredyt, będzie badał jego kondycję finansową podwójnie: i jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą (finanse firmy), i osoby fizycznej jako konsumenta (finanse osobiste). W konsekwencji jakiekolwiek problemy z terminowością regulowania zobowiązań konsumenckich mogą utrudnić pozyskanie środków na finansowanie działalności firmy, która nawet jest liderem rynku i w sposób ciągły uzyskuje dwucyfrową rentowność.

Ponadto osoba starająca się o kredyt gospodarczy, a posiadająca już zobowiązania konsumenckie (nawet w formie kart kredytowych), musi liczyć się z tym, że obniżą one jej zdolność kredytową. W trakcie ubiegania się o kredyt na finansowanie działalności będzie ona musiała przedstawić opinie z banków i innych instytucji finansowych, dotyczące terminowości spłaty tych zobowiązań. Jeśli będą one niekorzystne, mogą być trudną do sforsowania barierą oddzielającą przedsiębiorcę od środków na finansowanie działalności.

O tym, czy z określonego rachunku, w tym używanego także dla potrzeb prywatnych, przedsiębiorca może korzystać do rozliczeń z urzędem skarbowym lub z ZUS, przesądza umowa zawarta z bankiem. Musi być ona zgodna z przepisami prawa bankowego. Wynika z nich jedynie, że rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, niezależnie od ich statusu dochodowego, natomiast rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. Jeśli więc umowa o prowadzenie rachunku przewiduje takie rozwiązanie, przedsiębiorca może dokonywać przelewów z ROR, jeśli spełniają one wyżej opisane kryteria prawa działalności gospodarczej, podatkowego i ubezpieczeń społecznych (w tym w zakresie posługiwania się specjalnymi wzorami polecenia przelewu).

Zalety konta pakietowego

Oferowany dziś przez niemal wszystkie banki drobnym przedsiębiorcom rachunek firmowy to w istocie pakiet produktów. Poza głównym rachunkiem, z którym związanych jest kilka lub kilkanaście dodatkowych kont, w ramach jednej głównej umowy daje on możliwość korzystania z wielu opcji, które w przeszłości oferowane były przez bank jako odrębne produkty i aby z nich skorzystać, przedsiębiorca musiał zawierać dodatkowe umowy, co angażowało zarówno czas, jak i pociągało dodatkowe koszty.

Opcje te dotyczą zresztą wszystkich możliwych kategorii produktowych, jak: karty, lokaty, kredyty, alternatywne formy finansowania wydatków przedsiębiorstwa za pośrednictwem banku lub grupy finansowej, w ramach której on działa (w tym zwłaszcza leasing i faktoring), a ostatnio coraz częściej produkty ubezpieczeniowe. Należy przy tym zwrócić uwagę na pewną prawidłowość. Im bardziej nowoczesna forma prowadzenia rachunku, tym bogatszy zakres pakietu. Oznacza to, że najpełniejsze wersje pakietów oferowane są klientom korzystającym z internetowych kontaktów z bankiem.

W przypadku produktów o charakterze lokacyjnym większość pakietów charakteryzuje się dużą różnorodnością oferty. Klient może korzystać zarówno z klasycznych lokat terminowych, jak i tzw. overnightów. Podobnie jak to jest w przypadku kont osobistych, przedsiębiorcy, na których firmowe rachunki trafiają znaczne kwoty, mogą coraz częściej korzystać też w ramach pakietu z bezpłatnej usługi doradcy bankowego z zakresu zarządzania wolnymi środkami.

W wielu bankach, w ramach konta pakietowego, przedsiębiorca może liczyć na debet lub kredyt odnawialny. O ile ten pierwszy może pomóc głównie w uregulowaniu drobnych bieżących płatności, w sytuacji gdy płynność firmy ulegnie chwilowemu zachwianiu, np. zapłaceniu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaliczki na podatek, o tyle kredyt odnawialny często w wysokości 100 tys. zł lub więcej może być już spożytkowany na cele inwestycyjne, w tym rozwój firmy.