Według rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 wyrok wydany w państwie członkowskim UE jest uznawany w innych państwach Unii. Sądy niemieckie nie są więc powołane do sprawdzania merytorycznej treści polskiego orzeczenia. Wierzyciel musi złożyć do sądu w Niemczech wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polskiego na terenie Niemiec. Właściwy jest niemiecki sąd krajowy (Landgericht), w którego okręgu dłużnik zamieszka lub ma siedzibę. Jeżeli pozwany nie ma ani miejsca zamieszkania, ani siedziby w Niemczech, należy złożyć wniosek według miejsca, gdzie ma być przeprowadzone postępowanie egzekucyjne, czyli tam, gdzie znajduje się majątek mający być przedmiotem egzekucji.

Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polskiego powinien być złożony w języku niemieckim. Do wniosku należy dołączyć oryginalny odpis wyroku sądu polskiego ze stwierdzeniem jego wykonalności, tłumaczenie wyroku sądu polskiego na język niemiecki, jeden dodatkowy uwierzytelniony odpis wyroku, a także zaświadczenie wydane według art. 54 rozporządzenia o wykonalności wyroku. Zaświadczenie to wydaje na wniosek wierzyciela sąd polski, który orzekł o wykonalności wyroku. Potwierdza ono wykonalność wyroku według polskich przepisów i datę doręczenia pozwu pozwanemu, jeżeli ten nie stawił się na rozprawę i sąd orzekł zaocznie. W postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku w Niemczech nie jest konieczne reprezentowanie stron przez adwokata.

Sąd niemiecki orzeka na posiedzeniu niejawnym. Nieprawomocne orzeczenie o stwierdzeniu wykonalności doręcza się wierzycielowi i stanowi ono tytułu zabezpieczenia. Jeżeli dłużnik nie wniesie środka odwoławczego bądź jego skarga zostanie oddalona, wierzyciel uzyska odpis zapadłego orzeczenia ze stwierdzeniem jego nieograniczonej wykonalności w Niemczech. Z takim orzeczeniem należy zwrócić się do komornika w Niemczech celem prowadzenia egzekucji.

Maciej Prusak, adwokat, partner w kancelarii BSJP Taylor Wessing