PIENIĄDZE

Przedsiębiorca może otrzymać gwarancję lub poręczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego, który wykorzysta np. na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej, projekty infrastrukturalne czy inne projekty związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw – w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych. Poręczenia oraz gwarancje są udzielane w wysokości od 100 tys. złotych do 10 mln euro, według kursu średniego NBP i maksymalnie do 80 proc. kwoty kredytu, o który przedsiębiorca się ubiega. Przy czym poręczenia oraz gwarancje spłaty kredytu nie obejmują odsetek ani innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu.

Poręczenie jest zobowiązaniem BGK podjętym na zlecenie m.in. przedsiębiorcy, czyli dłużnika, że wykona świadczenie pieniężne na rzecz innego podmiotu, czyli wierzyciela, którym zazwyczaj jest bank udzielający kredytu, jeżeli dłużnik nie wykona tego świadczenia. Natomiast gwarancja jest jednostronnym zobowiązaniem BGK podjętym na zlecenie klientów instytucjonalnych – w tym przedsiębiorców, że bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego banku.

BGK udziela gwarancji: dobrego wykonania umowy, zapłaty należności za zakupione towary lub usługi, zwrotu zaliczki, wypłaty zaliczki, przetargowej, spłaty kredytu lub zapłaty rat leasingowych, zapłaty akredytywy, zapłaty za towary sprzedane ze składu konsygnacyjnego, konosamentowej, celnej oraz innych dozwolonych prawem.

BGK udziela nie tylko poręczeń zabezpieczających spłatę kredytu, ale także tzw. poręczeń wadialnych (przetargowych). Okres objęty poręczeniem odpowiada okresowi, na jaki został udzielony kredyt stanowiący przedmiot poręczenia (nie dłuższy jednak niż 60 miesięcy). W przypadku poręczeń wadialnych BGK udziela poręczeń terminowych.

Jeśli chodzi o gwarancję, to co do zasady bank udziela jej na okres do 60 miesięcy, ale w uzasadnionych przypadkach dopuszcza udzielenie gwarancji na okres dłuższy. W przypadku gwarancji o terminie ważności do 12 miesięcy, mających jednorodny charakter lub związanych z jednym przedsięwzięciem, dopuszczalne jest udzielanie gwarancji w ramach linii.

UWAGA Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca ubiegający się o poręcznie z lokalnego funduszu musi złożyć wniosek o udzielenie poręczenia. Załącznikiem do wniosku jest dokumentacja kredytowa lub pożyczkowa przekazywana do funduszu przez bank lub inną instytucję finansową

Warunkiem udzielenia gwarancji lub poręczenia jest posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej oraz ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty wierzytelności.

Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu”. Dodatkowo przedsiębiorca składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w którym wyraża zgodę na wystawienie przez BGK bankowego tytułu egzekucyjnego, oraz oświadczenie o zgodzie na zmianę treści wpisu hipoteki w księdze wieczystej (jeśli stanowi ona zabezpieczenie kredytu, ustanowione na rzecz banku kredytującego) i oświadczenie o zgodzie na zmianę treści wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów (jeśli stanowi on zabezpieczenie kredytu ustanowione na rzecz banku kredytującego).

Poręczenie z lokalnego funduszu

O poręczenie udzielane przez lokalny fundusz poręczeniowy może ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca (patrz definicje str. 23) który posiada siedzibę lub prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie działania fundszu oraz stara się o kredyt na finansowanie działalności w instytucji finansowej, głównie w banku, współpracującej z funduszem.

Przedsiębiorca starający się o poręczenie musi posiadać zdolność kredytową, potwierdzoną rekomendacją wystawioną przez współpracującą instytucję finansującą. Procedura ubiegania się o poręcznie w lokalnym funduszu poręczeniowym zazwyczaj wygląda następująco. Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie poręczenia w banku lub innej instytucji finansowej współpracującej z funduszem, wyrażając jednoczenie zgodę na przekazywanie funduszowi przez instytucję finansową dokumentacji kredytowej. Bank lub inna instytucja finansowa, po stwierdzeniu zdolności kredytowej przedsiębiorcy, przekazuje do funduszu dokumentację kredytową i rekomendację. Fundusz w terminie do 10–14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia poręczenia. Jeśli decyzja jest pozytywna, fundusz podpisuje z przedsiębiorcą umowę o udzieleniu poręczenia i pobiera opłatę, a zaraz potem składa bankowi lub innej instytucji finansowej poręczenie za zobowiązania przedsiębiorcy wynikające z udzielonego kredytu. Kredyty są udzielane przedsiębiorcom na prowadzenie działalności gospodarczej, z przeznaczeniem zarówno na cele inwestycyjne, jak i obrotowe, udzielane na działalność produkcyjną, usługową, handlową, bez względu na rodzaj branży, z wyjątkiem: rolnictwa, sektora zbrojeniowego, monopolowego, tytoniowego, działalności określanej jako uciążliwa dla środowiska.

Poręczenie udzielane jest zazwyczaj maksymalnie na okres 8 lat, a maksymalna jego wielkość wynosi nie więcej niż 70 proc. wartości kapitału kredytu. Za udzielenie poręczenia fundusz pobiera opłatę, której wysokość uzależniona jest od kwoty oraz okresu, na jaki zostało udzielone poręczenie.

OPŁATA PROWIZYJNA

Z tytułu udzielenia poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu BGK pobiera opłatę prowizyjną. Jest ona wpłacana z góry za okresy roczne, naliczona od kwoty poręczenia/gwarancji spłaty kredytu aktualnej na początek roku poręczenia/gwarancji, za który należna jest opłata, z wyjątkiem kredytu odnawialnego (patrz definicje str. 23), dla którego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty poręczenia/gwarancji limitu kredytu. Podstawowa stawka opłaty prowizyjnej wynosi 2 proc. dla poręczenia i 2,5 proc. dla gwarancji rocznie. Ma ona zastosowanie do wyliczenia opłaty prowizyjnej w przypadku gdy marża banku udzielającego kredytu przedsiębiorcy wynosi nie więcej niż 5 proc. Jeśli marża banku przekracza 5 proc. – wówczas opłata prowizyjna wynosi 3 proc. dla poręczenia i 3,5 proc. dla gwarancji.

Banki, w których można składać wniosek o poręczenie lub gwarancję BGK

1. Alior Bank SA,

2. Bank BPH SA,

3. Bank Gospodarki Żywnościowej SA,

4. Bank Millennium SA,

5. Bank Ochrony Środowiska SA,

6. Bank Pekao SA,

7. Bank PKO BP SA,

8. Bank Pocztowy SA,

9. Bank Polskiej Spółdzielczości SA,

10. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju,

11. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej,

12. BRE Bank SA,

13. DNB Nord Polska SA,

14. DZ Bank Polska SA,

15. Fortis Bank Polska SA (w tym dawny Dominet Bank SA),

16. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA,

17. HSBC Bank Polska SA,

18. ING Bank Śląski SA,

19. Krakowski Bank Spółdzielczy,

20. Mazowiecki Bank Regionalny SA,

21. Raiffeisen Bank Polska SA,

22. West LB Bank Polska SA.

60 miesięcy

Okres poręczenia

Na taki maksymalnie okres jest udzielane przedsiębiorcy poręczenie z BGK

Fundusze Poręczeń Kredytowych

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 3

50-148 Wrocław

tel. (0 71) 343 79 64

fax (0 71) 343 79 67

www.dfg.pl

e-mail: biuro@dfg.pl

Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Cieszyńska 367

43-382 Bielsko-Biała

tel./fax: (0 33) 496 02 02

www.bfpk.pl

e-mail: bfpk@wp.pl

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Gdańska 32

85-006 Bydgoszcz

tel./fax (0 52) 323 11 35

www.bfpk.bydgoszcz.pl

e-mail: biuro@bfpk.bydgoszcz.pl

Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Gen. J. Bema 54

82-300 Elbląg

tel./fax (0 55) 236 14 02

www.efpk.elblag.pl

e-mail: fundusz.elblag@vp.pl

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 47

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax (0 32) 476 40 19

www.fpkj.pl/

e-mail: poczta@fpkj.pl

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 27

58-500 Jelenia Góra

tel./fax (0 75) 642 02 22

www.rfpk.prv.pl

e-mail: rfpkjelenia@karr.pl

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA

ul. Strzelecka 49

61-846 Poznań

tel. (0 61) 858-10-60 (61)

fax (0 61) 858-10-62

www.fripww.pl

e-mail: fundusz@fripww.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Szosa Chełmińska 26

87-100 Toruń

tel. 0-56 62 280 61 w. 20, 22, 30 i 35

www.fpk.kujawsko-pomorskie.pl

e-mail: fpk@kujawsko- -pomorskie.pl

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Kupiecka 32 B

65-058 Zielona Góra

tel. (0 68) 323 96 00

tel./fax (0 68) 328 13 52

www.lfpk.pl

e-mail: lfpk@lfpk.pl

Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Wyspiańskiego 13

33-300 Nowy Sącz

tel./fax (0 18) 444 47 96

www.poreczenia.pl

e-mail: biuro@poreczenia.pl

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Mycielskiego 20

04-379 Warszawa

tel. (0 22) 840 32 35

fax (0 22) 840 32 53

www.mfpk.com.pl

e-mail: biuro@mfpk.com.pl

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 11/28

45-064 Opole

tel. (0 77) 441 56 20

fax (0 77) 441 56 21

www.orfpk.opole.pl

e-mail: biuro@orfpk.opole.pl

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 9

35-045 Rzeszów

tel./fax (0-17) 862 11 66

www.pfpk.com

e-mail: sekretariat@pfpk.com

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Kowalska 10

80-846 Gdańsk

tel. (0 58) 320 34 05, 320 34 06

fax (0 58) 320 36 37

www.prfpk.com.pl

e-mail: prfpk@prfpk.com.pl

Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Aleja Róż 2, pok. 5A

07-200 Wyszków

tel. (0 29) 743 59 36

fax (0 29) 742 25 10

www.pfpk.gnu.com.pl

e-mail: pfpk@wp.pl

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Al. Marcinkowskiego 20

61-827 Poznań

tel. (0 61) 855 64 80 (81,82)

fax (0 61) 855 64 85

www.pfpk.pl

e-mail: biuro@pfok.pl

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Rynek 6

63-800 Gostyń

tel./fax (0 65) 572 36 33

www.fundusz.gostyn.pl

e-mail: fundusz@gostyn.pl

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

ul. Astrów 10

40-045 Katowice

tel. (0 32) 785 85 85

fax (0 32) 785 85 85

www.rfp.pl

e-mail: biuro@rfp.pl

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Wały gen. Sikorskiego 12

87-100 Toruń

tel./fax (0 56) 611 86 97

www.tfpk.torun.pl

e-mail: fundusz@tfpk.torun.pl

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Św. Ducha 5 a

70-205 Szczecin

tel. (0 91) 813 01 10

fax (0 91) 813 01 11

www.zrfpk.pl

e-mail: biuro@zrfpk.pl

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

ul. Wł. Jagiełły 35

13-200 Działdowo

tel./fax (0 23) 697 50 52

www.poreczenia-kredytowe.info

e-mail: fundusz@poreczenia-kredytowe.info

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego