PIENIĄDZE

Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego z 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomoc nie może być udzielana także:

● na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem;

● podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla;

● podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej;

● podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;

● podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;

● na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być przeznaczona na sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowo powstałego przedsiębiorstwa. Należy wydatkować ją w okresie trzech miesięcy od podpisania umowy z operatorem. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać jednak przedłużony.

Przede wszystkim inwestycje

Dotacja jest przeznaczona głównie na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych, które mają charakter dostosowania budynków, pomieszczeń lub miejsca pracy do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) i na środki obrotowe, w szczególności zakup surowców i materiałów (maksymalnie 40 proc. dotacji). Muszą to być wydatki niezbędne do prowadzenia wybranej działalności gospodarczej. Z tego względu operatorzy odrzucają zwykle biznesplany, w których wydatkami inwestycyjnymi są np. samochód lub laptop. Dotacji nie można przeznaczyć na zatrudnienie pracownika ani na budowę nowych budynków lub remont już istniejących.

Dotacja może pokryć 100 proc. kosztów uruchomienia działalności gospodarczej. Co do zasady w ramach Działania 6.2 nie jest wymagany wkład własny. Jednak w zależności od rodzaju działalności jej rozpoczęcie oraz prowadzenie może wiązać się z koniecznością zaangażowania środków własnych uczestnika. Niektóre biznesplany powinny uwzględniać wkład własny, gdyż może okazać się, że sama dotacja nie zapewni przedsiębiorcy wystarczających szans przetrwania na rynku.

Wniesienie wkładu własnego przez uczestnika projektu może być także niezbędne w związku z trybem wypłaty dofinansowania. Dotacja jest bowiem wypłacana w dwóch transzach. Pierwsza wpływa na konto przedsiębiorcy w formie zaliczki w wysokości 80 proc. całego przyznanego wsparcia finansowego. Pozostała część wypłacana jest jako refundacja wydatków poniesionych na uruchomienie działalności gospodarczej. Zaangażowane środki własne zostaną zwrócone po ostatecznym rozliczeniu wszystkich poniesionych wydatków.

Zaniechanie poboru podatku

Do kwietnia 2009 r. dotacja finansowa oraz wsparcie pomostowe (poza doradztwem) stanowiły dla uczestnika przychód i były opodatkowane. Minister finansów wydał jednak 10 kwietnia 2009 r. rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów), opublikowane w Dz.U. z 21 kwietnia 2009 r. nr 62, poz. 509. Zgodnie z jego treścią, z dniem opublikowania zaniechano poboru podatku dochodowego od przyznanych dotacji oraz wsparcia pomostowego wypłacanego przez sześć lub 12 miesięcy uczestnikom projektu w ramach Działania 6.2 PO KL.