PIENIĄDZE

Każdy z operatorów musi opracować regulamin oceny wniosków o przyznanie dotacji. Kryteria, które zdecydują o jej przyznaniu, mogą różnić się w przypadku poszczególnych firm szkoleniowych. Decydująca jest jakość przygotowanego przez uczestnika szkoleń biznesplanu. Oceny biznesplanów dokonuje komisja, w której skład wchodzą niezależni, zewnętrzni eksperci. Zasiada w niej także zwykle przedstawiciel urzędu marszałkowskiego bądź wojewódzkiego urzędu pracy. Na podstawie przyznanej przez komisję punktacji tworzona jest lista rankingowa. Dotacje są przyznawane osobom, których wnioski zostały ocenione najwyżej. Firma szkoleniowa podpisuje z nimi umowę o dofinansowanie. Pozostali uczestnicy szkoleń, którzy nie zmieścili się w limicie dotacji przyznanych danemu operatorowi, znajdują się na liście rezerwowej.

Rejestracja firmy

Uczestnik, składając wniosek o dofinansowanie, może mieć już zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale nie jest to wymóg konieczny. Zarejestrowanie działalności gospodarczej jest natomiast warunkiem wypłaty dotacji. Może więc nastąpić dopiero po ogłoszeniu przez operatora wykazu ostatecznych beneficjentów, którym zostało przyznane dofinansowanie. Nie jest to jednak regułą, szczegółowe zasady ustalają bowiem operatorzy.

Działalność musi być prowadzona na terenie województwa, które obejmuje swoim zasięgiem instytucja pośrednicząca, organizująca konkurs w ramach Działania 6.2 PO KL, czyli odpowiedni wojewódzki urząd pracy lub urząd marszałkowski. Dopuszczalnymi formami rejestrowanej działalności są samodzielna działalność gospodarcza oraz spółdzielnia albo spółdzielnia socjalna (patrz definicje str. 23).

Nie jest natomiast możliwe założenie działalności w formie spółki prawa handlowego ani innego podmiotu zbiorowego (np. fundacja, stowarzyszenie). Można zawrzeć umowę spółki cywilnej, ale tylko z innym uczestnikiem tego samego projektu. Niedopuszczalne jest także przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy (poza zawarciem umowy spółki cywilnej) w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.