Osoby, które myślą o założeniu własnej firmy, mogą także ubiegać się o pieniądze na ten cel z funduszy Unii Europejskiej. Taka dotacja jest wyższa od dotacji z urzędu pracy, a prawo do niej mają nie tylko bezrobotni. Nie mogą oni jednak jednocześnie korzystać z dotacji unijnej i z dotacji z urzędu pracy.
PIENIĄDZE
Osoby zakładające własne firmy mogą ubiegać się o 40 tys. zł unijnej dotacji na rozpoczęcie działalności. Wsparcie na założenie firmy jest pomocą bezzwrotną, pod warunkiem że przedsiębiorstwo przetrwa na rynku rok. Kwota dofinansowania, o którą ubiega się przyszły przedsiębiorca, może być oczywiście niższa. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wykazania rzeczywistych potrzeb związanych z uruchomieniem planowanej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który założy firmę za środki z UE, przez pół roku może dodatkowo otrzymywać tzw. wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej kwoty płacy minimalnej.
Wypłata unijnych dotacji jest przewidziana w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego traktuje to działanie jako jeden z najważniejszych mechanizmów antykryzysowych. Resort szacuje, że w 2009 r. zostanie wypłaconych ponad 5,5 tys. dotacji na własny biznes.

Dla kogo dotacja

O dotację na własny biznes może starać się każda osoba fizyczna, która ma pomysł na własną działalność, ale brakuje jej środków na jego realizację. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu. Nie dotyczy to osób, które we wskazanym okresie miały zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami Polski. Ubiegający się o dotację nie powiniem posiadać zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego. Nie może także toczyć się przeciwko niemu postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.
Wsparcie w ramach PO KL jest kierowane przede wszystkim do wybranych grup docelowych. W przypadku Działania 6.2 są to w szczególności:
● osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu dwóch lat przed przystąpieniem do projektu,
● osoby mające trudności z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy, a zgodnie ze szczegółowym opisem Priorytetów PO KL są nimi zwłaszcza:
kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci,
– osoby do 25 lat i po 45. roku życia,
– niepełnosprawni oraz
– zamieszkujący gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w dniu podpisania umowy miały ukończone 18 lat oraz nie ukończyły: 60 lat(kobiety) lub 65 lat(mężczyźni) – w przypadku osób nieaktywnych zawodowo oraz długotrwale bezrobotnych.Różnice regionalne

Trzeba również pamiętać o tym, że Działanie 6.2 PO KL jest realizowane w ramach tzw. komponentu regionalnego. Wytyczne dotyczące udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości są więc tworzone w regionach, a więc szczegółowe zasady ustalania grup docelowych w poszczególnych województwach mogą się różnić. Każde województwo w swoim regionalnym planie działania może ustalić własne kryteria dostępu i kryteria strategiczne. Na przykład w woj. zachodniopomorskim w pierwszym tegorocznym konkursie największą szansę na otrzymanie dofinansowania mieli wnioskodawcy, którzy włączyli do swoich projektów pracowników zwalnianych ze Stoczni Szczecińskiej.
Również firmy szkoleniowe mają dużą elastyczność w doborze uczestników projektów. Każda z nich ma prawo zawęzić grupę docelową. Ponadto przy doborze uczestników do projektu ważniejszy niż ich wiek czy status zawodowy jest dobry pomysł na biznes, bo to on gwarantuje powodzenie całego przedsięwzięcia.
W związku z kryzysem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza poszerzyć grupę docelową o pracowników objętych programem zwolnień monitorowanych.
Dotacje będą przyznawane w ramach Poddziałania 8.1.2. PO KL.
Będą przysługiwały osobom zwolnionym w ciągu 6 poprzednich miesięcy, przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniami z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionym u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz realizujących tzw. projekt outplacementu.
UWAGA Kto może ubiegać się o pomoc
Nie ma znaczenia status zawodowy osoby ubiegającej się o dotację. Może być nią osoba pracująca bądź pozostająca bez pracy lub bezrobotna. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy realizator projektu zawęził grupę docelową do osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Wówczas do projektu mogą zgłaszać się jedynie osoby posiadające taki status