PIENIĄDZE

Osoby zakładające własne firmy mogą ubiegać się o 40 tys. zł unijnej dotacji na rozpoczęcie działalności. Wsparcie na założenie firmy jest pomocą bezzwrotną, pod warunkiem że przedsiębiorstwo przetrwa na rynku rok. Kwota dofinansowania, o którą ubiega się przyszły przedsiębiorca, może być oczywiście niższa. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wykazania rzeczywistych potrzeb związanych z uruchomieniem planowanej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który założy firmę za środki z UE, przez pół roku może dodatkowo otrzymywać tzw. wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej kwoty płacy minimalnej.

Wypłata unijnych dotacji jest przewidziana w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego traktuje to działanie jako jeden z najważniejszych mechanizmów antykryzysowych. Resort szacuje, że w 2009 r. zostanie wypłaconych ponad 5,5 tys. dotacji na własny biznes.

Dla kogo dotacja

O dotację na własny biznes może starać się każda osoba fizyczna, która ma pomysł na własną działalność, ale brakuje jej środków na jego realizację. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu. Nie dotyczy to osób, które we wskazanym okresie miały zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami Polski. Ubiegający się o dotację nie powiniem posiadać zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego. Nie może także toczyć się przeciwko niemu postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.

Wsparcie w ramach PO KL jest kierowane przede wszystkim do wybranych grup docelowych. W przypadku Działania 6.2 są to w szczególności:

● osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu dwóch lat przed przystąpieniem do projektu,

● osoby mające trudności z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy, a zgodnie ze szczegółowym opisem Priorytetów PO KL są nimi zwłaszcza:

kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci,

– osoby do 25 lat i po 45. roku życia,

– niepełnosprawni oraz

– zamieszkujący gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w dniu podpisania umowy miały ukończone 18 lat oraz nie ukończyły: 60 lat(kobiety) lub 65 lat(mężczyźni) – w przypadku osób nieaktywnych zawodowo oraz długotrwale bezrobotnych.