PIENIĄDZE

Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinna zawierać, w szczególności, zobowiązanie bezrobotnego do:

● wydatkowania w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30. dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem, środków otrzymanych przez bezrobotnego,

● udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

● zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania w tym zakresie, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli:

– otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,

– będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),

– podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,

– złożone przez niego wraz z wnioskiem oświadczenia były niezgodne z prawdą lub

– naruszy inne warunki umowy.

UWAGA Starosta może przedłużyć terminy

Starosta może przedłużyć określone w umowie terminy na wydatkowanie środków otrzymanych przez bezrobotnego oraz udokumentowanie i rozliczenie wydatkowania tych środków, w przypadku gdy za takim przedłużeniem przemawiają względy społeczne, a w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego

Umowa o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej powinna zawierać, w szczególności, zobowiązanie bezrobotnego do:

● wydatkowania w terminie określonym w umowie, zgodnie z przeznaczeniem, środków otrzymanych przez bezrobotnego,

● udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,

● zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania w tym zakresie, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli:

– otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,

– członkostwo w spółdzielni socjalnej ustanie przed upływem 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni lub w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia określonego w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej,

– złożył oświadczenia niezgodne z prawdą lub

– naruszy inne warunki umowy.

W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.