PIENIĄDZE

W skład takiej komisji wchodzą pracownicy urzędu. Niekiedy urząd zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii zewnętrznych ekspertów w sprawie merytorycznej oceny wniosków.

Złożone w terminie wnioski o dotacje komisja opiniuje na podstawie ustalonych w regulaminie kryteriów. Takimi kryteriami mogą być np.:

● zbieżność pomiędzy posiadanym przygotowaniem merytorycznym bezrobotnego (wykształceniem, odbytymi szkoleniami, doświadczeniem zawodowym) a planowaną działalnością,

● sposób opisu planowanej działalności, lokalizacji, potencjalnych klientów i perspektyw rozwoju,

● stan przygotowania do prowadzenia działalności,

● przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans powodzenia oraz zagrożeń ze strony czynników zewnętrznych, a także wniosków z niej wynikających,

● uzasadnienie przewidywanych kosztów i przychodów z tytułu prowadzenia działalności,

● uzasadnienie zakupów, jakich zamierza dokonać przyszły przedsiębiorca.

W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że wniosek nie został sporządzony samodzielnie, komisja może uznać za niezbędną dodatkową weryfikację wniosku. Przeprowadza ona wówczas rozmowę z wnioskodawcą na temat planowanej działalności gospodarczej.

Komisja ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku (w myśl rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 17 kwietnia 2009 r., o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej należy powiadomić bezrobotnego, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przy czym w razie nieuwzględnienia wniosku trzeba podać przyczynę odmowy).

Komisja dokonuje najpierw oceny prawnej (formalnej) wniosku. Dowodem przeprowadzonej oceny prawnej jest protokół z oceny formalnoprawnej. Wnioski niekompletne, zawierające braki i błędy formalnoprawne, nie są przekazywane do oceny merytorycznej. Urząd pracy odrzuci zatem wniosek, który zawiera błędy lub braki. Dopiero wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnoprawnym zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez członków komisji. Po dokonaniu oceny merytorycznej przewodniczący komisji przekazuje dyrektorowi urzędu pracy do akceptacji protokół z posiedzenia komisji.

Wsparcie finansowe otrzymują te osoby bezrobotne, których wnioski uzyskają w wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez komisję co najmniej określoną minimalną liczbę punktów. Niektóre urzędy wymagają, aby większość punktów (spośród ich minimalnej liczby) dotyczyła oceny opisu planowanej działalności, rynku i lokalizacji, potencjalnych klientów, planów wejścia na rynek, perspektyw rozwoju, oceny przeprowadzonej analizy mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, a także analizy szans powodzenia i zagrożeń ze strony czynników zewnętrznych oraz wynikających z niej wniosków.

Informacja o wynikach oceny złożonych wniosków jest publikowana na stronie internetowej urzędu, zamieszczona w gablotach informacyjnych w siedzibie urzędu oraz przesyłana wnioskodawcy lisem poleconym.

W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, warunkiem otrzymania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności jest podpisanie umowy oraz dostarczenie zabezpieczenia ewentualnego zwrotu przyznanych środków.

PRZYKŁAD: Ponowny wniosek o przyznanie środków

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej złożony do urzędu pracy przez Adama K. został rozpatrzony negatywnie. Urząd pracy poinformował go listem poleconym o negatywnym rozstrzygnięciu wniosku oraz podał przyczyny takiego stanowiska. Adam K. wziął je pod uwagę i składając kolejny wniosek o przyznanie dotacji wypełnił go tak, aby jego treść nie spowodowała zastrzeżeń urzędu pracy.