Wniosek należy złożyć na obowiązującym druku. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej danego urzędu pracy lub otrzymać w jego siedzibie.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinien zawierać:

● kwotę wnioskowanych środków,

● rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny,

● symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

● kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,

● specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz

● proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków – może to być: poręczenie (patrz definicje str. 23), weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny powinien dołączyć oświadczenia o:

● korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

● nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

● wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem,

● niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

● niekaralności w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

● rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności,

● niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wniosek o przyznanie środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej powinien zawierać:

● kwotę wnioskowanych środków,

● informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej,

● proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, a także

● oświadczenia o:

– korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

– nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

– wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem,

– niekaralności w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz

– niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Do wniosku o przyznanie środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej bezrobotny powinien dołączyć także określone dokumenty. Po pierwsze – pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do przyjęcia bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu. Po drugie – pisemną informację spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią, w dniu wydania informacji, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. Po trzecie – pisemną informację spółdzielni socjalnej o nieznajdowaniu się jej w stanie likwidacji.

UWAGA Regulamin przyznawania środków

Każdy urząd pracy ma własne regulacje, dotyczące możliwości rozdysponowania posiadanych środków. Dlatego osoba zarejestrowana jako bezrobotna, planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej, powinna skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym dla swego miejsca zamieszkania i zapoznać się z regulaminem dotyczącym przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej