JAK TO ZROBIĆ...

PROBLEM:

Krystyna B. zpowodu restrukturyzacji firmy straciła pracę. Co powinna zrobić, by uzyskać status bezrobotnego?

ROZWIĄZANIE:

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – w celu rejestracji jako bezrobotna – powinna zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, który jest właściwy ze względu na jej miejsce zameldowania (stałego lub czasowego). A gdyby nie była zameldowana – do urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Rejestrując się powinna przedłożyć pracownikowi powiatowego urzędu pracy:

● dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

● dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,

świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień oraz

● dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki posiada.

Gdyby była niepełnosprawna – oprócz dokumentów, o których wyżej – powinna przedłożyć także dokument potwierdzający stopień jej niepełnosprawności. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy) może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów.

PRZYKŁAD: ODMOWA PODJĘCIA PRACY

Alina C. jest zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy. Urząd pracy przedstawił jej propozycję zatrudnienia, ale ona nie chce jej przyjąć z powodu znacznej odległości między miejscem zamieszkania i miejscem pracy – dojazd w obie strony wynosi łącznie 2 godziny. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odpowiednia praca oznacza m.in. takie zatrudnienie, w przypadku którego łączny czas dojazdu bezrobotnego do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza trzech godzin. Jeśli Alina C. odmówi przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, to zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego – od dnia odmowy – na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy oraz 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

UWAGA Utrata statusu bezrobotnego

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powoduje pozbawienie danej osoby statusu bezrobotnego – od następnego dnia po dniu otrzymania tych środków