Obowiązki bezrobotnego

Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie – w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy bądź innej formy pomocy proponowanej przez urząd albo by potwierdzić gotowość do podjęcia pracy. Jeśli nie stawi się w wyznaczonym terminie i nie powiadomi urzędu (w okresie do siedmiu dni) o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, to zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego – na okres trzech miesięcy od dnia niestawienia się w urzędzie pracy.

Bezrobotny obowiązany jest też do składania urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o uzyskanych przychodach. Ma on również obowiązek zawiadomić powiatowy urząd pracy – w ciągu siedmiu dni – o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o innych okolicznościach powodujących utratę statusu bezrobotnego. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł (chyba że przed dniem przeprowadzenia kontroli spełnił już ten obowiązek).

Środki na podjęcie działalności

Powiatowe urzędy pracy prowadzą dla zarejestrowanych osób pośrednictwo pracy, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy podejmują m.in. następujące działania:

● świadczą usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

● świadczą pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,

● inicjują, organizują i finansują szkolenia.

Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy) może także przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, a w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Wniosek o przyznanie takich środków może zostać uwzględniony, pod warunkiem że bezrobotny:

● w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,

● nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz

● nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Pomoc przyznawana jest w wysokości określonej w umowie, ale nie wyższej niż sześciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Przeciętne wynagrodzenie oznacza przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa GUS w Monitorze Polskim (zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 11 sierpnia 2009 r. przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2009 r. wyniosło 3081,48 zł). Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy z bezrobotnym. Szczegółowe warunki przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej bądź założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków razem z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. W razie niewywiązania się przez nią z tego obowiązku dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.