Status bezrobotnego może uzyskać osoba:

● niezatrudniona (na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą) i niewykonująca innej pracy zarobkowej (np. na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub umowy o dzieło),

● zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a jeżeli jest osobą niepełnosprawną, to co najmniej w połowie tego wymiaru,

● nieucząca się w szkole, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych lub szkoły wyższej w formie studiów niestacjonarnych, jeżeli:

– ukończyła 18 lat, ale nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna,

– nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2009 r. wynosi ono 1276 zł),

– po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu pozarolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

– nie jest właścicielem ani posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe bądź nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o takiej powierzchni,

– nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej (chyba że taki dochód nie przekracza przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez prezesa GUS) bądź nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

– nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (definicje str. 23) albo nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

– nie jest osobą tymczasowo aresztowaną ani nie odbywa kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego),

– nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych),

– nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego,

– nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, a także

– nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego przyznanego przez pracodawcę.

UWAGA Wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy

Wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie stanowi przeszkody do nabycia i posiadania statusu bezrobotnego, jeżeli taka osoba przedstawi urzędowi pracy porozumienie z podmiotem korzystającym z jej świadczeń