Czy jest jakaś minimalna kwota inwestycji? Nie znalazłem żadnych informacji na ten temat. W innych działaniach minimalne kwoty występują.

Ustawa nie precyzuje minimalnej wartości inwestycji technologicznej ani premii technologicznej. Jednak planując inwestycję trzeba wziąć pod uwagę czy spodziewana premia technologiczna zrekompensuje koszty przygotowania projektu (koszt opinii jednostki naukowej, opracowanie biznesplanu, koszt oceny wniosku przez bank kredytujący).

Czy wkład własny może być finansowany z kredytu? Jeśli tak to czy może to być kredyt technologiczny zaciągnięty na 100% wydatków kwalifikowanych? Kiedy mogę spodziewać się odpowiedzi?

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wkład własny może być finansowany ze wszelkich źródeł nie stanowiących pomocy publicznej, zatem istnieje możliwość finansowania inwestycji w 100% z kredytu. Obostrzenia w tym zakresie mogą wynikać jednak z podejścia poszczególnych banków kredytujących, które mogą odmówić udzielenia kredytu na 100% inwestycji.

Jaka jest maksymalna kwota premii technologicznej?

Zgodnie z w/w ustawą maksymalna wartość premii technologicznej to 4 mln zł.

Proszę o więcej szczegółów . Opis procedur. Gdzie szukać więcej informacji o Premii technologicznej?

Wszelkie informacje na temat kredytu technologicznego oraz premii technologicznej znajdują się na stronie www.bgk.com.pl w części poświęconej premii technologicznej.

Procedura ubiegania się o premię technologiczną wygląda następująco:

1. Złożenie do banku kredytującego wniosku o kredyt i o premię technologiczną;

2. Wydanie przez bank kredytujący promesy kredytu technologicznego lub umowy warunkowej kredytu;

3. Ocena wniosku o dofinansowanie przez BGK i ew. wystawienie promesy premii technologicznej;

4. Podpisanie umowy o kredyt technologiczny i w konsekwencji umowy o dofinansowanie.