SYLWIA GRABOŚ

radca prawny w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński

Zmiana firmy następuje np. w razie zmiany imienia lub nazwiska przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (art. 434 kodeksu cywilnego – k.c.), zmiany formy prawnej obranej do prowadzenia działalności (art. 437 k.c.), a także gdy wspólnik, którego nazwisko figuruje w firmie, z jakiś przyczyn traci ten status (art. 438 k.c.). Zasadą jest, że przedsiębiorca może korzystać z dotychczasowej firmy. Jednakże, we wspomnianych przypadkach, z uprawnienia tego można korzystać wyłącznie po spełnieniu pewnych warunków.

W razie zmiany imienia lub nazwiska przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, firmę należy dostosować do stanu faktycznego. Imię i nazwisko stanowi firmę osoby fizycznej z mocy prawa. Chodzi o rzeczywiste imię i nazwisko. Nie wyklucza to możliwości zachowania w firmie dotychczasowego imienia lub nazwiska jako dodatku.

W przypadku zmiany formy prawnej działania przedsiębiorcy należy ujawnić tę zmianę w firmie. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca działał dotychczas w formie spółki jawnej, a postanawia kontynuować działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiana ta musi być uwidoczniona w firmie. Przedsiębiorca będzie musiał zmienić wskazanie „spółka jawna” na „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Obowiązek zmian dotyczy też konieczności uwzględnienia innych wymogów wynikających z przepisów prawa. Na przykład w przypadku spółki komandytowej w firmie mogą być wskazane wyłącznie nazwiska komplementariuszy. Ale jeśli wbrew tej zasadzie wskazane jest też nazwisko komandytariusza – ponosi on odpowiedzialność za zobowiązania spółki jak komplementariusz.

Obowiązek zmiany firmy może zaistnieć w przypadku, gdy wspólnik, którego nazwisko widnieje w firmie, przestaje być wspólnikiem. Spółka może zachować w firmie nazwisko tego wspólnika, ale pod warunkiem, że uzyska na to jego pisemną zgodę. Jeżeli przyczyną utraty statusu wspólnika była jego śmierć, zgody takiej udzielają lub jej odmawiają: małżonek i dzieci.