Podpisaliśmy umowę spółki z o.o. Nie złożyliśmy jeszcze wniosku o rejestrację. W umowie przewidzieliśmy dwuosobową reprezentację spółki, ale teraz chcemy wprowadzić jednoosobową. Jak dokonać tej zmiany?
MARCIN SCHULZ
radca prawny w kancelarii Linklaters
Z chwilą zawarcia umowy spółki doszło do powstania spółki z o.o. w organizacji (art. 161 k.s.h.). Właściwą spółką z o.o. stanie się ona dopiero z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców. Mimo to, zgodnie z art. 11 par. 2 k.s.h., w fazie organizacji stosuje się do niej odpowiednio przepisy regulujące funkcjonowanie spółki z o.o. Stąd mogłoby się wydawać, że do zmiany umowy spółki w organizacji konieczne jest podjęcie przez wspólników uchwały o takiej zmianie i wpisanie jej do rejestru (art. 255 par. 1 k.s.h.). Część komentatorów prawa handlowego przychyla się zresztą do tego właśnie poglądu.
Sąd Najwyższy (SN) przyjął jednak odmienne stanowisko. Uznał, że zmiana umowy spółki przed jej rejestracją jest zmianą treści czynności prawnej, do której stosuje się reguły ogólne prawa cywilnego. Skoro tak, to zmiana umowy spółki z o.o. – podobnie jak zmiana każdej innej umowy – wymaga zgodnego oświadczenia woli wszystkich jej stron. SN wskazał, że przewidziany w art. 255 par. 1 k.s.h. sposób zmiany umowy spółki w drodze uchwały wspólników jest odstępstwem od zasad ogólnych. Stosowania tego wyjątku nie można rozszerzać na czas poprzedzający moment wpisu spółki do rejestru (postanowienie SN z 25 lutego 2009 r., sygn. akt II CSK 498/08).
Czytelnicy zadający pytanie mogą więc dokonać zamierzonej zmiany jeszcze przed rejestracją spółki (a właściwie przed złożeniem wniosku o rejestrację, jako że we wniosku tym muszą wskazać sposób reprezentacji spółki), w którym to przypadku konieczna będzie zmiana samego aktu zawiązania umowy spółki. Mogą też złożyć wniosek o rejestrację zgodnie z obecną treścią umowy spółki i dokonać zmiany jej treści w drodze uchwały podjętej stosowną większością głosów już po rejestracji. Pierwszy sposób jest tańszy i bardziej efektywny. Drugi mógłby pozwolić na zmianę umowy spółki w przypadku konfliktu, o ile wspólnicy popierający taką zmianę dysponowaliby większością 2/3 głosów konieczną zasadniczo do zmiany umowy spółki.