Maciej Szermach

adwokat, partner w Kancelarii BSO Prawo & Podatki

Praktyki ograniczające konkurencję są zakazane na mocy ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zakazane jest zawieranie takich porozumień, na mocy których dochodzi do ustalania bezpośrednio, czy nawet pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów. Bezprawne jest również ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji.

Przedsiębiorcy nie mogą dokonywać podziału rynków zbytu lub zakupu. Ponadto ustawodawca zakazał stosowania w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów. Takie działania stwarzają bowiem zróżnicowane warunki konkurencji dla poszczególnych podmiotów.

Bezprawne jest także uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy. Niedopuszczalne jest również ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku innych podmiotów nieobjętych porozumieniem.

W zakresie procedury przetargowej zakazane jest uzgadnianie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i organizatora przetargu warunków składanych ofert. W szczególności dotyczy to zakresu prac lub ceny zawartej w ofercie.

Do praktyk ograniczających konkurencję zalicza się także nadużywanie pozycji dominującej. Czynności prawne stanowiące przejaw nadużywania pozycji dominującej na rynku właściwym, przez jednego lub kilku przedsiębiorców, są w całości lub w odpowiedniej części nieważne. Reasumując wszelkie porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, są w całości lub w odpowiedniej części nieważne.

Ustawodawca przewidział jednakże wyjątki, kiedy porozumienia, o których mowa wyżej, są dopuszczalne. Będą one dopuszczalne, jeżeli ich zakres będzie nieznaczny lub przyczynią się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub postępu technicznego lub gospodarczego.