CIR podało, że Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012", przygotowaną przez ministra finansów. Zawiera ona prognozy wielkości państwowego długu publicznego, spójne z założeniami polityki fiskalnej, przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2010 r.

"Zakłada się, że relacja długu do PKB przekroczy próg 50 proc. w 2010 r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przekroczenie progu 50 proc. w 2010 r. oznaczać będzie konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r. relacji deficytu budżetowego do dochodów nie wyższej niż założona w budżecie na 2011 r. W latach 2010-2012 relacja długu do PKB będzie utrzymywać się blisko progu 55 proc. (54,5-54,8 proc.)" - czytamy w komunikacie.

CIR tłumaczy, że oznacza to znaczne ryzyko przekroczenia tego progu i uruchomienia sankcji wynikających z ustawy o finansach publicznych. Dodaje, że strategia zakłada, iż w 2012 r. koszty obsługi długu względem PKB wzrosną do 3,0 proc.

"Strategia stanowi w dużej mierze kontynuację strategii przygotowanej rok temu. Utrzymany został cel minimalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem oraz trzy współzależne zadania zwiększania płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych" - napisano w komunikacie.