Renoma znaku towarowego nie ma znaczenia w postępowaniu o jego wygaszenie.
Reklama
ORZECZENIE
Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów Koral z Limanowej wniosło 9 sierpnia 2004 r. do Urzędu Patentowego o wygaszenie prawa z rejestracji międzynarodowego znaku towarowego Red Bull w klasie nicejskiej 30. - dla lodów, wyrobów cukierniczych itp. Uprawnionym ze znaku była austriacka firma Red Bull. Koral podniósł, że znak w klasie 30. nie jest używany, a swój interes prawny wywiódł z własnego zgłoszenia znaku podobnego, Red Blue, w klasie 30., oraz ze sporów o naruszanie znaku Red Bull zawisłych przed sądami powszechnymi. 30 listopada 2005 r. UP uznał prawo ze znaku Red Bull w klasie 30. za wygasłe z dniem złożenia wniosku przez Koral, potwierdził także interes prawny Korala w wygaszeniu znaku. Na tę decyzję obie strony złożyły skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Koral zakwestionował datę, z którą znak należy uznać za wygasły, Red Bull natomiast konsekwentnie na wszystkich etapach postępowania przed UP i sądami administracyjnymi - interes prawny Korala. Red Bull argumentował, że nawet gdyby znak Red Bull uznano za wygasły w pewnej klasie, to wobec jego renomy niemożliwe jest zarejestrowanie na rzecz innego podmiotu podobnego znaku w tej klasie. Stąd też Koral nie będzie mógł zarejestrować Red Blue i stąd nie ma interesu prawnego w wygaszeniu Red Bulla.
Sąd 7 września 2006 r. oddalił obie skargi i znów obie strony złożyły kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten w trakcie postępowania zadał pytanie prawne składowi siedmiu sędziów NSA, dotyczące terminu uznania znaku za wygasły. 23 kwietnia br. rozszerzony skład NSA podjął uchwałę, zgodnie z którą datą wygaśnięcia znaku jest ostatni dzień pięcioletniego okresu jego nieużywania.
W tej sytuacji NSA uchylił wyrok sądu I instancji i jednocześnie oddalił skargę Red Bulla. Sąd stwierdził, że na podstawie art. 187 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest związany uchwałą siedmiu sędziów co do daty wygaszenia i wobec tego uchyla wcześniejszy wyrok i kieruje sprawę do WSA do ponownego rozpoznania. Co do zarzutów, stawianych przez Red Bull, NSA uznał, że interes prawny Korala istniał i Koral go wykazał. Zarzut Red Bulla sąd sprowadził do twierdzenia, że niemożliwe jest wygaszenia znaku renomowanego. Taki pogląd jest jednak zdaniem NSA nie do przyjęcia, gdyż przy wygaszeniu nie można brać pod uwagę okoliczności - takich jak renoma - które mogą mieć znaczenie dopiero w ewentualnym przyszłym postępowaniu o rejestrację podobnego znaku.
Sygn. akt II GSK 138/07