Program przewiduje gwarancje na krótko- i średnioterminowe zobowiązania, co ma zachęcić do udzielania pożyczek międzybankowych oraz zapewnić płynność finansową instytucji finansowych.

"Komisja uznała środek za zgodny z komunikatem w sprawie wytycznych dotyczących pomocy państwa w dobie kryzysu finansowego" - czytamy w informacji KE. Zdaniem Brukseli pakiet jest odpowiednim środkiem, by zapobiec poważnym zaburzeniom w polskiej gospodarce.

"Polski program pomocy jest skutecznym narzędziem pozwalającym zwiększyć zaufanie rynku bez nadmiernego zakłócenia konkurencji" - uważa komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes cytowana w komunikacie.

Przewidziane są dwie kategorie wsparcia: gwarancje państwa na emisję przez banki nowego długu oraz pożyczki w formie skarbowych papierów wartościowych.

Wynagrodzenie za gwarancje na zobowiązania będzie ustalone zgodnie z zaleceniami Europejskiego Banku Centralnego

KE uznała, że realizacja programu może zachęcić do zawierania pożyczek międzybankowych. Komisja podkreśliła, że pomoc będzie ograniczona w czasie oraz ma ograniczony zakres. "Gwarancje oraz pożyczki będą udzielane na te instrumenty dłużne, których okres zapadalności (wykupu - PAP) wynosi od trzech miesięcy do pięciu lat" - poinformowała KE. Zaznaczyła jednak, że pożyczki bankowe gwarantowane przez Skarb Państwa z okresem zapadalności przekraczającym trzy lata będą ograniczone do jednej trzeciej wartości wszystkich pożyczek bankowych beneficjenta otrzymujących wsparcie w ramach programu pomocy.

Wynagrodzenie za gwarancje na zobowiązania będzie ustalone zgodnie z zaleceniami Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Wyższe natomiast ma być wynagrodzenie za pożyczkę skarbowych papierów wartościowych lub za odroczony termin płatności za nie.

KE poinformowała, że instytucje uprawnione do otrzymania pomocy mogą składać wnioski o jej przyznanie do 31 grudnia 2009 r. Wsparcie może zostać przyznane w późniejszym terminie, w ciągu sześciu miesięcy od momentu przyjęcia odnośnej decyzji. Wszystkich beneficjentów obowiązywać będzie zakaz reklamy odnoszącej się do wsparcia ze strony Skarbu Państwa.