Przygotowany przez posłów PO projekt ustawy o SKOK-ach zakłada, że kasy o funduszach własnych przekraczających 10 mln euro powinny się przekształcić w banki lub podzielić. Kasy, które by tego nie zrobiły, mogłyby dalej prowadzić działalność pod warunkiem, że ich współczynnik wypłacalności zostałby utrzymany na poziomie 8 proc. Komisja opowiedziała się za wykreśleniem z projektu przepisu, który przewidywał taki obowiązek. Odpowiednią poprawkę złożyli posłowie PO.

Wśród popartych przez Komisję poprawek znalazła się także poprawka PO zakazująca członkom zarządu oraz osobom zajmującym kierownicze stanowiska w Kasach Krajowych pełnienia funkcji lub pracy w SKOK-ach oraz podmiotach nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Komisja opowiedziała się za tym, by dać ministrowi finansów kompetencje w nadzorze nad SKOK-ami. Chodzi m.in. o umożliwienie mu wydawania wiążących norm dopuszczalnego ryzyka w działalności kas. Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby wydawać rekomendacje dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania kasami.

Wśród odrzuconych przez komisję poprawek złożonych przez posłów PiS znalazła się np. poprawka skreślająca przepis wprowadzający obowiązek uzyskania zezwolenia KNF na utworzenie kasy. Zdaniem PiS narusza on zasady autonomii spółdzielni.