W czerwcu BGK, którego misją jest wspieranie społeczno-gospodarczych programów rządu, podpisał umowy z pierwszymi bankami komercyjnymi w zakresie dystrybucji kredytu technologicznego. Kredyt był już dostępny w banku w latach 2005–2008, jednak teraz funkcjonuje na nowych zasadach. Wcześniej częściowo umarzany kredyt udzielany był przez oddziały BGK ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego, pochodzących z dotacji budżetu państwa.

Kredyt technologiczny funkcjonuje dziś na podstawie ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, która określa szczegółowe zasady udzielania wsparcia na wdrażanie nowych technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, współfinansowanego środkami europejskimi. Kredyt jest udzielany przez banki komercyjne współpracujące z BGK z ich środków własnych (obecnie kredyt jest dostępny w 11 bankach), natomiast BGK spłaca część zaciągniętego kredytu w formie premii technologicznej.

Kredyt na nowe technologie

Kredyt technologiczny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji polegających na wdrożeniu nowej technologii (umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, stosowanej na świecie nie dłużej niż pięć lat), zarówno własnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług produkowanych lub świadczonych w oparciu o tę technologię. Kredyt może być udzielany jedynie na koszty kwalifikowane, czyli wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę realizującego inwestycję technologiczną (m.in. na zakup, leasing lub najem środka trwałego, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych). Kredyt nie może być udzielony na zakup maszyn i urządzeń, w których została już wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Udział własny musi stanowić nie mniej niż 25 proc. kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaż towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji, może otrzymać refundację nawet do 70 proc. wartości zaciągniętego kredytu w postaci premii technologicznej. Wartość premii technologicznej obliczana jest z uwzględnieniem limitów pomocy publicznej na inwestycję w danym regionie, a jej wysokość nie może przekroczyć kwoty 4 mln zł.

W lipcu 2009 r. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił system poręczeń dla przedsiębiorców w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Poręczenie kredytu w trybie indywidualnym dostępne jest obecnie w 21 bankach, w tym trzech zrzeszających banki spółdzielcze, które podpisały umowę z BGK. Z poręczeń indywidualnych mogą korzystać nie tylko przedsiębiorcy, lecz także samorządy, stowarzyszenia, fundacje, i wszyscy realizujący projekty infrastrukturalne czy unijne.