Wymiana okien jest sporym wydatkiem dla właściciela domu lub mieszkania i z reguły finansowanym z kredytu lub pożyczki. Gdy wymianę można uznać za termomodernizację, to otrzymamy zwrot nawet 16 proc. pożyczonego kapitału.
Reklama
Wymiana zniszczonych okien poprawia nie tylko wartości użytkowe budynku lub lokalu, ale i zmniejsza zużycie ciepła w okresach, gdy pomieszczenia trzeba ogrzewać.

Decyzja o modernizacji

Od kiedy w budownictwie zamiast drewnianych ram stosuje się specjalne tworzywa sztuczne, utrata ciepła w budynkach, w których je zastosowano, jest nieporównywalnie mniejsza niż tam, gdzie wciąż funkcjonują okna drewniane. Dlatego na wymianę okien nie żałują pieniędzy ani właściciele domów, ani spółdzielcy czy członkowie wspólnot mieszkaniowych.
Decyzje modernizacyjne podejmowane są różnorako. W budynkach wielorodzinnych wymianę okien zarządzają najczęściej zarządy spółdzielni czy władze wspólnot mieszkaniowych. Mogą w tym celu korzystać z wymaganych przez prawo funduszy remontowych, na które wpłaty ponoszą i spółdzielcy, i właściciele mieszkań funkcjonujących we wspólnotach mieszkaniowych. Mogą jednak taką modernizację rozliczać odrębnie, zaciągając w tym celu kredyt.

Zwrot części kredytu

To drugie rozwiązanie jest bardzo dobre, jeśli tylko można dowieść, że ma ono charakter działania mającego na celu nie tylko poprawę użyteczności lokali, ale przede wszystkim ochronę budynku przed utratą ciepła. Można bowiem wówczas ubiegać się o zwrot części kredytu z budżetu państwa.Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych. Podobnie jest, gdy przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do ww. budynków – w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła albo całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji – z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Premia termomodernizacyjna

Od 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20 proc. wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego inwestora (20 proc. kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.
Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.
Ważne!
Premia termomodernizacyjna przysługuje w razie realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych