Żyjemy w czasach deficytu zaufania, a minimalizowanie ryzyk stało się kluczową kwestią dla polskich przedsiębiorców. Z punktu widzenia eksporterów tradycyjnie ważne jest zabezpieczanie ryzyka walutowego, ale równolegle kluczowego znaczenia nabiera jakość należności związana z ryzykiem poszczególnych krajów oraz kontrahentów. Nie sztuką jest teraz nawiązanie współpracy zagranicznej. Świat stał się mały. Ważne jest żeby zawarte kontrakty były bezpieczne podczas całego cyklu i w konsekwencji skutkowały upragnionym spływem należności. Z pomocą mogą tutaj przyjść banki. Bank HSBC jest obecny w 86 krajach i regionach, a więc mamy bardzo dobre rozeznanie lokalnych rynków, możemy szybko ocenić ryzyko potencjalnych transakcji. To po stronie banku leży weryfikacja standingu finansowego odbiorców zagranicznych i proponowanie adekwatnych struktur finansowania handlu.

Obecna sytuacja na rynkach finansowych znacznie ograniczyła apetyt banków na zwiększenie finansowania firm. Jakie alternatywne do kredytu formy finansowania zyskują obecnie popularność?

Polscy importerzy odchodzą od droższych i, nie ukrywajmy, trudniejszych do pozyskania w obecnej sytuacji kredytów obrotowych. Koszt akredytywy zwyczajowo jest niższy od kredytu, a sam instrument dodatkowo pozwala uniknąć wielu istotnych ryzyk: opóźnienia, braku płatności czy złej jakości towaru. Jest coraz więcej firm, które doskonale wykorzystują akredytywy. Bank doradza w procesie negocjacji obowiązków odbiorcy. Dodatkowo zapewnia, że środki wpłyną po dostarczeniu uzgodnionej listy dokumentów. W skrajnym wypadku finansuje proces produkcji/zakupu towarów, nie „angażując” bezpośrednio linii kredytowych polskiego przedsiębiorcy. Takich przykładów i możliwych rozwiązań jest więcej. Z drugiej strony dostarczamy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo realizowanej sprzedaży zaimportowanych towarów czy przetworzonych materiałów, spinając niejako cały cykl życia produktu, np. poprzez faktoring — odpowiednio krajowy lub zagraniczny.

HSBC aktywnie promuje rachunek zastrzeżony, który doskonale może wyeliminować kluczowe ryzyka zawieranych transakcji. Co istotne, ten produkt nie wymaga limitów kredytowych. Z kolei akredytywa w obrocie krajowym, będącą trochę zapomnianym rozwiązaniem, pozwala przykładowo uzyskać finansowanie przedsiębiorcy będącemu w słabszej sytuacji finansowej, bazując na instrumencie wystawionym na zlecenie odbiorcy o dobrym standingu.

Jednak na koniec dnia najważniejsze jest dostarczenie takich rozwiązań operacyjnych, które nie będą angażowały zbyt dużej ilości czasu. Specjalizujemy się w rozwiązaniach ułatwiających naszym klientom bieżąca współpracę. Poza bankowością elektroniczną, która jest standardem na rynku, proponujemy rozwiązania internetowe do obsługi innych obszarów współpracy. Dostarczamy platformy z całodobową funkcjonalnością, pozwalające eliminować pracochłonną wymianę dokumentów w formie papierowej do pełnej obsługi faktoringu, akredytyw czy wymiany walutowej. Dzięki obecności HSBC na całym świecie, polskie firmy mogą otwierać konta bankowe w innych krajach bez potrzeby udawania się tam. Zarządzanie takimi rachunkami odbywa się na bazie tej samej platformy do bankowości elektronicznej HSBCNet, a zatem logując się na swój profil, polscy przedsiębiorcy mogą jednocześnie dysponować środkami i składać zlecenia na rachunkach w różnych krajach.

Jaką rolę w podtrzymywaniu wzrostu gospodarczego w Polsce mają banki?

Oczywiście poza byciem po prostu jednym z istotnych elementów całej gospodarki banki mogą wykazywać większą lub mniejszą aktywność w podtrzymywaniu wzrostu. Promując rozwiązania, o których wspomniałam powyżej, w jakimś sensie staramy się znajdować i pokazywać możliwości prowadzania działalności gospodarczej w sytuacjach, które normalnie wykluczałyby ją lub ograniczały, np. poprzez brak dostępności do tradycyjnych form zabezpieczeń wymaganych do kredytowania.

Stąd w dobie, kiedy kapitał stał się dobrem rzadkim, alternatywą jest strukturyzowanie finansowania. Dobrym przykładem jest przewłaszczenie konosamentu na bank, które pozwala uzyskać stronie finansującej większy komfort, a co za tym idzie możliwość wzrostu działalności przedsiębiorcy. Podobny efekt można uzyskać ubezpieczając należności. Rolą banku korporacyjnego jest wskazywanie takich możliwości. Dlatego stworzyliśmy formułę seminariów pod tytułem „Bezpieczny rozwój firmy w czasie spowolnienia gospodarczego”, podczas których specjaliści bankowi prezentują dostępne rozwiązania w zakresie minimalizowania ryzyk, prowadząc dialog z przedsiębiorcami. Wynosimy z tych spotkań dodatkową wiedzę o potrzebach polskich przedsiębiorców. Dzięki uzyskanym informacjom budujemy rozwiązania, które pozwolą podtrzymać rozwój przedsiębiorstw w Polsce. Niejednokrotnie, w trakcie debaty seminaryjnej, rozwiązania są kojarzone miedzy przedsiębiorcami. Bardzo cenimy sobie te spotkania i z zadowoleniem obserwujemy powielanie tej formuły przez inne instytucje finansowe.