Im aktywniejsze życie prowadzimy, tym bardziej prawdopodobne jest, że wskutek nieostrożności staniemy się sprawcami wypadku i poniesiemy odpowiedzialność cywilną.
Z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym mamy do czynienia w ramach ubezpieczeń mieszkań i domów. Można z niego skorzystać gdy w czasie nieobecności mieszkańców pęknie rura i woda zaleje sąsiadów.

Dodatkowe ubezpieczenie

W takich losowych przypadkach koszty naprawy szkód spowodowanych awarią pokrywa ubezpieczyciel.
Jednak obecnie taki zakres OC jest już niewystarczający. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują wykupienie dodatkowej, odrębnej polisy OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie takie chroni interesy majątkowe ubezpieczonego w sytuacji wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym lub posiadanym mieniem. Ubezpieczyciel udziela ochrony, gdy w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i posiadaniem mienia w następstwie czynu niedozwolonego jest zobowiązana do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Szkody rzeczowe dotyczą nieumyślnego zniszczenia mienia osoby trzeciej, np. ubrania, sprzętu plażowego itp., a osobowe nieumyślnego zranienia, uderzenia, potrącenia osoby trzeciej.

Zakres polisy

Dzięki polisie możemy uwolnić się od odpowiedzialności za skutki wszelkich czynności związanych z życiem prywatnym, z tym że w ramach polis oferowanych przez różne towarzystwa ten zakres jest mniejszy lub większy. Wszystkie szkody rzeczowe i osobowe, które wówczas powstaną, będą pokrywane z polisy.
Za czynności życia prywatnego uważa się prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym użytkowanie mieszkania, domu, garażu na własne potrzeby. Znaczenie ma faktyczne zamieszkiwanie, a nie zameldowanie w danej nieruchomości. Istotnym przedmiotem ochrony powinny być objęte czynności życia codziennego, np. robienie zakupów, spędzanie czasu wolnego, spotkania towarzyskie itp., a także posiadanie oswojonych zwierząt domowych trzymanych w domu i amatorskie uprawianie sportu.Jednak taki zakres ubezpieczenia może być niewystarczający, gdy np. posiadamy szczególnie niebezpieczne psy albo broń palną w domu. W większości towarzystw ubezpieczeniowych na taką okoliczność trzeba wykupić dodatkową opcję. Również rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za skutki czynności życia codziennego na miejsce naszego pobytu w czasie urlopu bardzo często wymaga zawarcia dodatkowych klauzul w umowie lub wykupienia dodatkowej polisy na czas wakacji. Ubezpieczenie w szerokim zakresie dotyczy bowiem tylko miejsca zamieszkania, a w przypadku odpoczynku czy uprawiania sportu terenu Polski. Gdy wyjeżdżamy za granicę, to powinniśmy sprawdzić w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, czy ubezpieczenie będzie nas tam chronić. Jeśli nie, jeszcze przed wyjazdem powinniśmy poszerzyć jego zakres.
By dobrze ubezpieczyć się w ramach OC w życiu prywatnym, najpierw powinniśmy sprawdzić, czy w ramach posiadanego już ubezpieczenia domu, umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub innego produktu finansowego nie posiadamy już polisy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

Jak wybrać polisę

Ustalamy górną i dolną granicę szkód, które mogą być ewentualnie wyrządzone. Takie granice określimy w umowie ubezpieczenia, którą ostatecznie podpiszemy.
Następnie analizujemy ofertę polis z zakresu OC w życiu prywatnym. Jeżeli mamy już inne ubezpieczenia, w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy taka polisa nie może być dodatkową opcją do już zawartej umowy ubezpieczenia albo czy towarzystwo, z którym już zawarliśmy inne umowy ubezpieczenia, nie będzie skłonne w związku z tym udzielić nam zniżki w składce na odrębną polisę OC w życiu prywatnym. Wybieramy konkretne ubezpieczenie, pamiętając, by było ono nie tylko możliwie tanie, ale zawierało w ogólnych warunkach ubezpieczenia jak najkrótszą listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.