Z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym mamy do czynienia w ramach ubezpieczeń mieszkań i domów. Można z niego skorzystać gdy w czasie nieobecności mieszkańców pęknie rura i woda zaleje sąsiadów.

Dodatkowe ubezpieczenie

W takich losowych przypadkach koszty naprawy szkód spowodowanych awarią pokrywa ubezpieczyciel.

Jednak obecnie taki zakres OC jest już niewystarczający. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują wykupienie dodatkowej, odrębnej polisy OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie takie chroni interesy majątkowe ubezpieczonego w sytuacji wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym lub posiadanym mieniem. Ubezpieczyciel udziela ochrony, gdy w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i posiadaniem mienia w następstwie czynu niedozwolonego jest zobowiązana do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Szkody rzeczowe dotyczą nieumyślnego zniszczenia mienia osoby trzeciej, np. ubrania, sprzętu plażowego itp., a osobowe nieumyślnego zranienia, uderzenia, potrącenia osoby trzeciej.

Zakres polisy

Dzięki polisie możemy uwolnić się od odpowiedzialności za skutki wszelkich czynności związanych z życiem prywatnym, z tym że w ramach polis oferowanych przez różne towarzystwa ten zakres jest mniejszy lub większy. Wszystkie szkody rzeczowe i osobowe, które wówczas powstaną, będą pokrywane z polisy.

Za czynności życia prywatnego uważa się prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym użytkowanie mieszkania, domu, garażu na własne potrzeby. Znaczenie ma faktyczne zamieszkiwanie, a nie zameldowanie w danej nieruchomości. Istotnym przedmiotem ochrony powinny być objęte czynności życia codziennego, np. robienie zakupów, spędzanie czasu wolnego, spotkania towarzyskie itp., a także posiadanie oswojonych zwierząt domowych trzymanych w domu i amatorskie uprawianie sportu.