NIK przedstawił dziś informację o wynikach kontroli w GDDKiA. Jak ustaliła Izba, głównymi przyczynami niewykonania przez GDDKiA planów wydatków roku były przedłużające się procedury przetargowe oraz brak decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych i wywłaszczeniowych.

Kościelniak powiedział, że w budżecie państwa środki na budowę dróg i autostrad pochodzą z trzech źródeł: z budżetu państwa, Krajowego Funduszu Drogowego oraz funduszy strukturalnych. "To była kwota w roku ubiegłym 10 mld 689 mln zł. Instytucjonalnie nie potrafimy wykorzystać tych pieniędzy" - powiedział.

Wiceprezes zarzucił GDDKiA, że spośród 12 planów budowy sieci dróg, jednostkom samorządu terytorialnego nie został przekazany ani jeden.

"Nie funkcjonuje (w GDDKiA) system informacji o nieruchomościach, który umożliwiłby sprawne zarządzanie procesem wykupu nieruchomości" - powiedział wiceprezes.

"GDDKiA nierzetelnie wykonywała obowiązki kontrolowania stanu technicznego dróg i mostów"

Dodał, że GDDKiA nierzetelnie wykonywała obowiązki kontrolowania stanu technicznego dróg i mostów. "Niektóre okresowe kontrole stanu technicznego mostów, wiaduktów i tuneli były przeprowadzane przez pracowników nie posiadających stosownych uprawnień" - zaznaczył wiceprezes NIK.

NIK negatywnie oceniła też politykę kadrową GDDKiA. "Kadra specjalistów przygotowujących i realizujących przedsięwzięcia drogowe była niewystarczająca, zarówno pod względem liczby, jak i posiadanych kwalifikacji" - czytamy w informacji NIK.

Zdaniem wiceprezesa NIK, niezbędne jest utworzenie w GDDKiA wydzielonej struktury odpowiedzialnej za budowę sieci autostrad i dróg ekspresowych. Niezbędne jest też rozdzielenie finansowania budowy dróg od finansowania ich utrzymania.

Budżet GDDKiA w 2008 roku wyniesie 20 mld 800 mln zł

Obecny na konferencji szef GDDiKA Lech Witecki powiedział, że diagnoza NIK jest zbieżna z analizą wykonaną w połowie maja przez nowe kierownictwo Generalnej Dyrekcji. "To jest materiał (kontrola NIK), który m.in. posłuży nam do tego, żeby wprowadzić zmiany" - powiedział.

Dodał, że część zmian została wprowadzona już po kontroli NIK m.in. regulaminy i procedury wewnętrzne, wyodrębnienie departamentu środowiska, oddelegowanie pracowników z oddziałów GDDKiA do urzędów wojewódzkich i wyodrębnienie biura audytu zewnętrznego i kontroli. Powiedział, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy Generalna Dyrekcja zatrudniła najlepszych specjalistów do kontroli, audytu i wykorzystania środków unijnych.

Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Magdalena Jaworska powiedziała, że budżet GDDKiA w 2008 roku wyniesie 20 mld 800 mln zł, z tego 17 mld 700 mln zł to kwota podstawowa, a ok. 3 mld zł to kwota rezerwowa. Zaznaczyła, że z kwoty podstawowej wykorzystanych zostanie ponad 17 mld zł.

Badaniami NIK objęła lata 2006 - 2007.