MIRELLA LECHNA

radca prawny, wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Mimo planistycznego charakteru decyzji lokalizacyjnej związanego z procesem zagospodarowania przestrzennego kraju ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (wcześniej ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym) stanowi, że do decyzji lokalizacyjnych dla autostrad płatnych nie stosuje się przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja lokalizacyjna, mimo że adresowana jest do indywidualnych osób, to jednak reguluje sytuację prawną rzeczy. Decyzja ta jest wydawana wyłącznie na rzecz i na wniosek zarządcy drogi publicznej. Z chwilą uzyskania ostateczności w sposób wyłączny reguluje status nieruchomości przeznaczonych pod budowę autostrady płatnej oraz prawa i obowiązki podmiotu dysponującego tytułem do pasa drogowego.

W odniesieniu do decyzji lokalizacyjnych dla autostrad płatnych nie ma odpowiednika art. 63 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stąd nie jest dopuszczalne wydanie więcej niż jednej decyzji lokalizacyjnej dla danego odcinka planowanej inwestycji drogowej, a decyzja lokalizacyjna nie podlega przeniesieniu.

Samo bowiem przeniesienie tytułu do całości lub części pasa drogowego autostrady płatnej skutkuje przeniesieniem na nabywcę stosownej części praw i obowiązków dotyczących pasa drogowego autostrady wynikających z decyzji lokalizacyjnej. Skoro dzierżawca nabywa w trybie umownym określony tytuł do korzystania z pasa drogowego w części obejmującej miejsca obsługi podróżnych (MOP) wraz z prawem i obowiązkiem dokonania nakładów inwestycyjnych przez rozbudowę danego MOP, to należy uznać że w części, w jakiej ma wykonywać zadanie publiczne dotyczące pasa drogowego autostrady, staje się on podmiotem niektórych praw i obowiązków wynikających z decyzji lokalizacyjnej. Tytuł prawny osób trzecich do pasa drogowego autostrady może być wyłącznie tytułem zobowiązaniowym z uwagi na wynikający z przepisów prawa zakaz obrotu nieruchomościami wchodzącymi w skład pasa drogowego. Dysponując zatem tytułem prawnym do części pasa drogowego autostrady związanego z MOP, dzierżawca może wystąpić we własnym imieniu o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na jego rozbudowę.