Zgodnie z art. 384 par. 4 kodeksu cywilnego strona posługująca się wzorcem umowy w postaci elektronicznej powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Spełnienie tego warunku jest przesłanką skutecznej inkorporacji regulaminu do danego stosunku prawnego.

Kontrowersje budzi przede wszystkim zagadnienie technicznego sposobu udostępniania wzorców umownych. Poglądy w tej kwestii można podzielić na dwa nurty. Jedni autorzy wymagają dla skuteczności wzorca przesłania go pocztą elektroniczną przed zawarciem umowy. Ta forma udostępnienia pozwala w prosty sposób ustalić nadawcę, adresata, moment wysłania oraz doręczenia. Stawianie przedsiębiorcom tak wysokich wymagań odnośnie do udostępniania regulaminów wydaje się jednak zbyt daleko idące. Należy przychylić się do opinii, które wymagają, aby przed zawarciem umowy wzorzec umowny przynajmniej wyświetlał się na ekranie komputera internauty oraz zapisywał się w jego pamięci operacyjnej. Jest to minimum, które pozwoli, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych, ustalić treść wzorca oraz chwilę zapoznania się z nim. Natomiast z pewnością nie jest wystarczające dla skutecznego związania regulaminem samo zamieszczenie jego treści na stronie internetowej przedsiębiorcy. W takiej sytuacji internauta będzie mógł powoływać się na fakt niezwiązania wzorcem umownym, ponieważ nie został mu on właściwie doręczony.

Trzeba przy tym pamiętać, że to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek udostępnienia wzorca, a nawet, w pewnym sensie zmuszenia drugiej strony właściwymi środkami technicznymi do zapoznania się z jego treścią. Z pewnością oferent ma obowiązek stworzenia takich warunków, które maksymalnie ułatwią zapoznanie się z wzorcem i jednocześnie pozwolą na jego przechowanie i odtwarzanie bez dodatkowych kosztów czy specjalnych zabiegów technicznych.

Praktyka życia codziennego jednak świadczy o tym, że większość przedsiębiorców nie spełnia wymogów ustawowych. Duża część regulaminów jest udostępniana wyłącznie na stronach internetowych przedsiębiorców, gdzie zamieszczany jest jedynie prowadzący do nich odnośnik hipertekstowy. Forma ta wydaje się niewystarczająca i może prowadzić do sporów w zakresie związania wzorcem.