Kodeks spółek handlowych zna cztery rodzaje spółek osobowych: jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. W Polsce istnieją tysiące przedsiębiorców działających w tych formach prawnych. Istotna część wspólników tych spółek pozostaje w związkach małżeńskich objętych ustrojem wspólności ustawowej.

Zasady odpowiedzialności w spółkach osobowych

Zgodnie z przepisem art. 22 par. 2 kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Jednocześnie, w myśl przepisu art. 30 par. 1 k.s.h. – wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). Przepis par.1 nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Powyższe regulacje odnoszą się również do wspólników odpowiadających bez ograniczenia w innych osobowych spółkach prawna handlowego, tj. do komplementariusza w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, a także do partnerów w spółce partnerskiej (z uwzględnieniem ogólnych modyfikacji dotyczących ich odpowiedzialności). Wierzyciel spółki osobowej może zatem, dochodząc swoich roszczeń, wybrać jedną z dwóch przewidzianych prawem dróg procesowych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kiedy małżonek wspólnika odpowiada za długi spółki osobowej.