Na pokrycie niezapłaconych długów może zostać przeprowadzona egzekucja z nieruchomości należącej do dłużnika. Zajęta nieruchomość zostaje sprzedana przez licytację publiczną. O terminie i miejscu licytacji oraz o sumie oszacowania i cenie wywołania komornik ogłasza przez publiczne obwieszczenie, które doręcza uczestnikom postępowania, organowi gminy, urzędowi skarbowemu i organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych należnych do dnia licytacji.

Na co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji obwieszczenie zostaje ogłoszone publicznie w budynku sądowym, w lokalu organu gminy oraz w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Natomiast na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób.

Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji, czyli cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania.

Gdyby na pierwszej licytacji nikt nie przystąpił do przetargu na wniosek wierzyciela komornik wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania i jest to najniższa cena, za jaką wówczas można nabyć nieruchomość.

Nabywca na licytacji nieruchomości otrzymuje ją bez żadnych ciążących na niej obciążeń i zadłużeń. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia i przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa obciążające nieruchomość, na przykład: hipoteka, służebność gruntowa i osobista. Wygasają też skutki zabezpieczenia roszczeń osobistych na nieruchomości. Chodzi tutaj na przykład o prawo odkupu, dzierżawy i najmu. W zamian za to osoby, którym przysługują te prawa i roszczenia, mają prawo do zaspokojenia się z ceny nabycia tej nieruchomości z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

Natomiast bez potrącenia ich wartość z ceny nabycia pozostają prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy oraz dwie służebności: drogi koniecznej oraz ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia, a także w pewnych przypadkach również ujawnione w księdze wieczystej m.in. użytkowanie służebności i prawa dożywotnika (np. wówczas gdy przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami). Tylko ujawnione prawo może konkurować z hipoteką, do powstania której potrzebny jest wpis do księgi wieczystej.

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca zlicytowanej nieruchomości wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika, które wynikają ze stosunku najmu i dzierżawy.

Ważne!

Nabywca na licytacji nieruchomości otrzymuje ją bez żadnych ciążących na niej obciążeń i zadłużeń. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia i przysądzeniu własności wygasają: hipoteka, służebność gruntowa i osobista oraz skutki zabezpieczenia roszczeń osobistych na nieruchomości

Podstawa prawna

● Art. 921–1002 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).