Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. nr 119, poz. 567 z późn. zm.). Zniknął z niej art. 5, który upoważniał jednostki państwowe do występowania na drogę sądową z roszczeniem o bezpłatne przejęcie należących do nich budynków.

Wskutek uchylenia przepisów przekazywanie nieruchomości gminom będzie odbywało się na zasadach ogólnych, czyli wymagać będzie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Z uwagi na to, że wraz z przekazywanymi lokalami na jednostkę samorządu przechodziły nie tylko wszelkie prawa, ale i związane z nimi obowiązki i długi, bezpłatne nabycie nieruchomości przynosiło zazwyczaj więcej strat niż korzyści. Co ważne, zakłady państwowe pozbywały się nieruchomości nieprzydatnych, tzn. takich, gdzie wpływy z najmu przekraczały ponoszone nakłady. Standardowo przekazanie było poprzedzane próbą odsprzedania mieszkań najemcom lub też innym podmiotom. Dopiero w przypadku braku zainteresowania ofertą budynki były włączane do zasobów komunalnych. Gdy samorządy odmawiały darowizny, o przejęciu decydował sąd. W sądzie gmina stała jednak na straconej pozycji. Gdy zakład spełnił ustawowe warunki, czyli złożył oświadczenie o zamiarze przekazania i wymaganą dokumentację, jego roszczenie przedsiębiorstwa państwowego było zazwyczaj uznawane.