Rynek zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków należy do zadań własnych gminy i służy do zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej. Na tym rynku może działać efektywnie tylko jedno przedsiębiorstwo, ponieważ z sieci nie może korzystać kilka podmiotów. Działalność tę najczęściej prowadzi gmina w specjalnie utworzonej spółce komunalnej lub prywatny przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu.

Często gminy nadużywają swojej pozycji na rynkach lokalnych. Dlatego tylko w 2008 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął w takich sprawach kilkadziesiąt postępowań wyjaśniających, ponad 20 antymonopolowych i wydał blisko 20 decyzji.

UOKiK ustalił, że usługi komunalne na przykład przewozowe, o dostawę wody, odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów i pogrzebowe są zdominowane przez spółki publiczne. W dodatku gmina często występuje w podwójnej roli: przez podmioty zależne świadczy usługi, a sama ogranicza dostęp do rynku lokalnym spółkom lub narzuca im uciążliwe warunki prowadzenia działalności. Prowadzi to do zawyżania cen i do braku dbałości o odpowiednią jakość usług.