"Spółka, od kilku miesięcy prowadzi prace, we współpracy z UOKiK i Urzędem Komunikacji Elektronicznej, nad zmianą regulaminu. Zmieniony regulamin wejdzie w życie w najbliższym czasie" - czytamy w komunikacie.

UOKiK zakwestionował zapis, który brzmi: "W przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Cyfrowego Polsatu, uznawanych za siłę wyższą, w szczególności o charakterze prawnym, technicznym lub ekonomicznym, Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie liczby lub rodzajów programów telewizyjnych lub radiowych dostępnych w ramach Pakietu Podstawowego lub Pakietów Dodatkowych. Taka zmiana, a w szczególności również zastąpienie danego programu programem o porównywalnej tematyce, rezygnacja z danego programu w wyniku jego niskiej oglądalności, zaprzestania nadawania programu w wyniku zdarzeń obciążających jego nadawcę lub z przyczyn wywołanych decyzją organu administracji państwowej, orzeczeniem sądu nie stanowi zmiany urnowy, jak również zmiany niniejszego regulaminu".

Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnej uwzględnia się, w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy.

Cyfrowy Polsat nadużył swojej pozycji rynkowej przy sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji sportowych?

W połowie kwietnia UOKiK poinformował, że wszczął postępowanie antymonopolowe, które ma sprawdzić, czy Cyfrowy Polsat nie nadużył swojej pozycji rynkowej przy sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji sportowych.

Cyfrowy Polsat miał 72,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 64,01 mln zł zysku rok. Skonsolidowane przychody wyniosły 336,92 mln zł wobec 248,75 mln zł rok wcześniej. Spółka przedstawi wyniki za I półrocze w piątek, 21 sierpnia.