Rząd podczas rozpoczętego przed godz. 11.30 posiedzenia ma zająć się aktualizacją Planu prywatyzacji na lata 2008-2011. Program, przygotowany przez ministra skarbu Aleksandra Grada, zakłada że do końca 2010 roku przychody z prywatyzacji osiągną wysokość 36,7 mld zł.

Lista kluczowych projektów obejmuje m.in. sektor energetyki i chemii oraz sprzedaż części udziałów Skarbu Państwa w spółkach giełdowych, w tym od 10 do 41 proc. akcji KGHM oraz części akcji Lotos. Te dwie pozycje wywołały wiele komentarzy. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Michał Boni powiedział w sobotę, że rząd zamierza utrzymać pakiet kontrolny w KGHM i sprzedać nie więcej niż 10 proc. akcji spółki.

Pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadzili we wtorek rano dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy protestowali przeciwko rządowym planom prywatyzacji - nie zgadzają się na jakąkolwiek sprzedaż, nawet 10 proc. akcji. Według zarządu spółki strajk był nielegalny. Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego Ryszard Zbrzyzny zapowiedział, że jeżeli rząd nie wycofa się z planów prywatyzacji dotyczących miedziowego koncernu, dojdzie do strajku generalnego.

Rada Ministrów omówi też ramowy harmonogram działań dla energetyki jądrowej w Polsce. Dokument określa zadania, jakie czekają administrację publiczną i inwestora, który będzie odpowiadał za budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Zgodnie z przyjętym przez rząd w styczniu dokumentem o kierunkach działań rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju do 2020 roku planuje się wybudowanie przynajmniej jednej elektrowni atomowej.

Rząd ma przyjąć uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa ucierpiały w tegorocznej powodzi. Rząd rozpatrzy też projekt rozporządzenia w sprawie wysokości dochodu rodziny (albo dochodu osoby uczącej się) stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Ministrowie omówią też projekt uchwały w sprawie przyznania resortowi zdrowia pieniędzy na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii grypy wywołanej wirusem A/H1N1.

Rząd rozpatrzy projekt ustawy o kierujących pojazdami, który w założeniu autorów ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprzez podniesienie kwalifikacji kierowców oraz zminimalizować negatywne zjawiska związane z procesem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Ministrowie zajmą się też projektem ustawy o sporcie, który daje samorządom możliwość dotowania klubów sportowych. W projekcie zapisano, że dotacja może być przeznaczona m.in. na budowę, remont obiektów sportowych, realizację programów szkolenia sportowego oraz dokształcania trenerów, sportowe działania edukacyjne dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego.

W programie obrad rządu jest również projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom.

Rada Ministrów wysłucha sprawozdania z realizacji działań dotyczących przygotowań do EURO 2012 oraz informacji na temat wykorzystania funduszy unijnych.