Obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych polega na zapewnieniu klientom banków (deponentom) wypłaty pieniędzy do określonej kwoty wówczas, gdyby bank z powodu swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej nie mógł tego zrobić z powodu niedostępności środków.

Środki gwarantowane

W razie zawieszenia działalności banku i zawieszenia przez niego wypłat z imiennych rachunków bankowych osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne (czyli deponenci) będą lepiej niż do tej pory zabezpieczeni przed utratą złożonych w banku pieniędzy. Zapewniła im to nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy prawo bankowe, którą 16 lipca 2009 r. uchwalił Sejm, a teraz czeka na podpis prezydenta.

Nie zmieniła się wysokość kwoty środków gwarantowanych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania i łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową do dnia spełnienia warunku gwarancji – i nadal wynosi ona równowartość w złotych 50 tysięcy euro. Do tej wysokości klient banku otrzymuje wypłatę w całości. Do obliczenia wartości euro przyjmuje się średni kurs z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.

Natomiast Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia czasowo określić wyższą górną granicę środków gwarantowanych. W dodatku deponent nie traci prawa dochodzenia swoich roszczeń od banku ponad tę kwotę.

Świadczenie deponent otrzyma w złotych nawet wówczas, gdy rachunek był prowadzony w walucie. Zostanie mu wypłacone w ciągu 30 dni od otrzymania przez syndyka zarządcę masy upadłości banku kwoty przekazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wypłaty. Nie będzie to jednak mogło nastąpić później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym te środki stały się niedostępne. Tylko w wyjątkowych przypadkach termin wypłat będzie mógł zostać przedłużony o 10 dni roboczych, na przykład ze względu na nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg banku lub znaczną liczbę prowadzonych przez bank rachunków. Termin ten może przedłużyć jedynie sąd prowadzący postępowanie upadłościowe na wniosek zarządu Funduszu.